Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie nowych metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu środowiska pracy planowanych do ujęcia w polskim wykazie NDS.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

Opracowano 12 metod oznaczania szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy, dla których zostały ustalone lub zmienione wartości normatywów higienicznych: bezwodnika trimelitowego; 2-(dietyloamino) etanolu; kwasu trichlorooctowego; nitroetanu; 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu; heksachlorocyklopentadienu; tetrametylosukcynonitrylu; 4,4`-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu); 3,4-dichloroaniliny; 1,1-dichloroetenu; nitropropanu i triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu.
Procedury oznaczania wymienionych substancji w postaci 12 projektów norm zostały złożone w Komitecie Technicznym nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i po ustanowieniu przez PKN staną się polskimi normami (PN) z zakresu "Ochrona czystości powietrza/powietrze na stanowiskach pracy".

Dostarczono procedury analitycznego oznaczania, dzięki którym można przeprowadzić ocenę narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Jeżewska A., Bezwodnik trimelitowy - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 59-64., 2012
  2. Kowalska J., 2-(Dietyloamino)etanol - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 83-87., 2012
  3. Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B., Kwaas siarkowy - frakcja torakalna - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 97-104., 2012
  4. Jeżewska A., Kwas trichlorooctowy - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 105-109., 2012
  5. Woźnicka, A., Jeżewska A., Nitroetan - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 117-121., 2012
  6. Woźnicka A., Chromatograficzne oznaczanie tertametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 79-88., 2013
  7. Jeżewska A., Nitropropan - oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 2, s. 155-170., 2013
  8. Jeżewska A., Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 127-138., 2013
  9. Kowalska J., Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 153-164., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013