Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Kierownik projektu: mgr Mirosława Świderska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było wsparcie prowadzonej przez Instytut działalności normalizacyjnej w zakresie metod badania kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Prowadzono prace normalizacyjne w obszarze działalności Komitetów Technicznych nr 21, 157 i 158 z merytorycznymi sekretariatami działającymi w Instytucie, a także w komitetach nr 159, nr 276 i nr 305, których sekretariaty są prowadzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W komitetach tych prowadzono prace nad wdrażaniem Norm Europejskich do Polskich Norm (52 projekty norm), wdrożono 1 Normę Międzynarodową do Polskich Norm oraz opracowano projekty własnych norm polskich (58 projektów).

Jednocześnie z pracami merytorycznymi wykonywano podstawowe zadania sekretariatów 3 komitetów technicznych (KT nr 21, KT nr 157 i KT nr 158), takie jak: prace techniczne związane z realizacją zadań komitetów w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentów krajowych i europejskich oraz projektów Polskich Norm, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac komitetów oraz przegląd Polskich Norm. Eksperci z Instytutu czynnie uczestniczyli w pracach 12 komitetów technicznych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), opiniując w ramach ankiety 116 projektów norm europejskich. Ponadto eksperci uczestniczyli w pracach 5 komitetów technicznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) opiniując 86 projektów norm. Zbiór norm niezbędny do prowadzenia prac w Instytucie uzupełniono o 519 egzemplarzy norm polskich (PN).Jednostka: Stanowisko ds. Normalizacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013