Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zagrożeń elektromagnetycznych przy stosowaniu w handlu i usługach systemów elektronicznej identyfikacji produktów oraz opracowanie programu dobrych praktyk redukujących ekspozycję pracowników

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Pracownicy handlu i usług (sprzedawcy, kasjerzy, pracownicy ochrony, bibliotekarze) są liczną grupą narażoną na oddziaływanie pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia do elektronicznej ochrony. Urządzenia takie są powszechnie stosowane w systemach przeciwkradzieżowych i ochrony obiektów nadzorowanych w placówkach handlowych, bankach, na lotniskach, w bibliotekach, urzędach itp. Rozpoznanie obiektów uprawnionych, chronionych bądź niepożądanych odbywa się dzięki wytwarzanym przez urządzenia kontrolujące (bramki detekcyjne) polom elektromagnetycznym. Bramki detekcyjne różnego przeznaczenia emitują pola o różnym przebiegu w czasie i o częstotliwości podstawowej od kilkunastu Hz do pojedynczych GHz. Wykorzystując symulacje numeryczne techniką całek brzegowych (FIT) przeprowadzono badania ilustrujące naturę zagrożeń elektromagnetycznych w otoczeniu detektorów bramkowych systemów EAS i RFID. Wyniki symulacji numerycznych wskazują m.in. na znaczne różnice poziomu zagrożeń w przypadku osób znajdujących się w otoczeniu detektora. Obok bramki, tj. w odległości ok. 50 cm, gdzie często przebywają pracownicy, poziom zagrożeń jest jedynie ok. 3-krotnie mniejszy od występującego między panelami bramki. Dopiero w odległości ponad 100 cm od paneli zmniejszenie poziomu narażenia przekracza rząd wielkości. Opracowano wytyczne i zalecenia dotyczące metod organizacyjnych i technicznych ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych pracowników handlu i usług, wykonujących czynności zawodowe przy urządzeniach systemów EAS, RFID, DM i MD oraz program dobrych praktyk w tym zakresie, a takze materiały edukacyjne dotyczące zagrożeń, w tym metod i zakresu badań warunków ekspozycji pracowników handlu i usług oraz metod jej ograniczania.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010