Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Kierownik projektu: dr Jolanta Skowroń

Streszczenie projektu:

Celem ogólnym zadania było dostosowanie prawa krajowego do postanowień dyrektyw WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych. W czasie realizacji zadania m.in. zorganizowano 9 posiedzeń Międzynarodowej Komisji ds NDS i NDN, przyjęto 10 wniosków do przedłożenia ministrowi właściwemu ds pracy w sprawie zmiany wykazu NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia wśrodowisku pracy. Na podstawie wniosków wdrożono do prawa krajowego, w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, postanowienia dyrektyw: 2006/25/WE i 2009/161/WE. Realizacja zadania umożliwi poszerzenie wykazu w stosunku do rozporządzenia z 2020 r. o 10 nowych substancji chemicznych, weryfikację obowiązujących wartości dla 12 substancji chemicznych oraz wprowadzenia zmian w zał. nr 2 cz. C. "Mikroklimat" pkt. 2. "Mikroklimat zimny". Zaostrzono kryteria oceny narażenia pracowników na stanowiskach pracy dla 20 substancji chemicznych, a dla 3 substancji wartości NDS skorelowano z wartościami ustalonymi w UE. Dla 21 substancji chemicznych, wprowadzono obowiązek monitorowania stężeń na stanowiskach pracy i oceny ryzyka. Wydano 12 zeszytów kwartalnika Komisji "podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy".Jednostka: Pracownia Toksykologii

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010