Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie bazy zawierającej dane do sporządzenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Kierownik projektu: dr Ewa Gawęda

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przygotowanie, w postaci bazy danych, materiałów informacyjnych stanowiących podstawę do opracowania kart charakterystyki dla wybranych substancji chemicznych, zgodnie z obecnie obowiazującymi przepisami. W ramach realizacji zadania przygotowano dane 30 substancji chemicznych. Zakres opracowanych informacji odpowiada zakresowi wskazanemu w załączniku "Wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki" do rozporzadzenia Komisji (UE) i Rady nr 453/2010 z dnia 20 majha 2010 r., zmieniajacego rozporzadzenie REACH i dotyczącego sporządzania karty charakterystyki substancji i preparatu chemicznego. Opracowano bazę, w postaci elektronicznej na płycie CD-R, zawierajacą informacje do sporządzania kart charakterystyki saubstancji chemicznych i wprowadzono dane dla wszystkich, będących przedmiotem pracy, substancji chemicznych. Opracowana baza zawiera dane do przygotowania kart charakterystyki dla wszystkich 30 wybranych substancji chemicznych.Jednostka: Pracownia Metod Spektrofotometrycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010