Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena skuteczności stoswania środków ochrony skóry w profilaktyce dermatoz zawodowych w przemyśle i sektorze usług

Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Kurpiewska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena skuteczności stosowania środków ochrony skóry w profilaktyce kontaktowych chorób skory (CD) w przemyśle i sektorze usług oraz rozpowszechnienie prawidłowego programu ochrony skóry, tym samym podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ilości zachorowań na dermatozy skory rąk. Przeprowadzono analizę dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w wybranych krajach. Na tej podstawie opracowano wytyczne w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia (chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad i soli, przed substancjami organicznymi, promieniochronne). Stwierdzono również potrzebę dobrowolnej certyfikacji i oznaczania tych produktów znakiem "B". Przeprowadzono ocenę wybranych środków ochrony skóry za pomocą kontrolowanych aplikacji oraz ocenę metodami technicznymi opracowanymi w CIOP-PIB. Przeprowadzono badania techniczne 10 dostępnych na rynku środków ochrony skóry: 5 hydrofilowych i 5 hydrofobowych. Stwierdzono, że preparaty hydrofilowe - A, C, F, H, J i hydrofobowe - B, D, G, I, K mają różne właściwości ochronne w zakresie odporności na przenikanie rozpuszczalników organicznych i działanie olwju i smaru, wykazują różne właściwości antyadhezyjne i różną odporność na działanie wody i wodnego roztworu detergentu. Kontrolowaną, 4-tygodniową aplikację preparatów przeprowadzono w grupie 105 pracowników różnych grup zawodowych. Dokonano oceny właściwości użytkowych preparatów oraz , metodą mikrotopograficzną , wpływu ich stosowania na stanskóry rąk. Opracowano także wytyczne, materiały szkoleniowe i przeprowadzono pilotażowe szkolenia.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010