Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie procedur kontroli chemicznej i biologicznej jakości powietrza i procedur oceny ryzyka zawodowego w małych zakładach usługowych branży gastronomicznej

Kierownik projektu: mgr Joanna Kowalska

Wykonawcy: dr Lidia Zapór

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania zebrano informacje na temat wiedzy pracowników małych zakładów gastronomicznych o czynnikach chemicznych i biologicznych występujących w ich miejscu pracy oraz przeprowadzono badania identyfikacyjne tych czynników w powietrzu pomieszczeń pracy w wybranych zakładach za pomocą badań ankietowych, z wykorzystaniem opracowanego kwestionariusza ankiety. Wykazano, że wiedza ta jest niewystarczająca. Przeprowadzono pomiary czynników chemicznych i biologicznych w powietrzu na stanowisku pracy kucharza w siedmiu placówkach gastronomicznych oraz oceniono narażenie zawodowe pracujących w narażeniu na te czynniki. Wyniki badań ilościowych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach kucharza we wszystkich badanych zakładach gastronomicznych wykazały obecność wieloskładnikowej mieszaniny związków chemicznych zawierających m.in: n-heksan, n-heptan, benzen, toluen, kssyleny, etylobenzen, metylocykloheksan. We wszystkich zakładach gastronomicznych stwierdzono w powietrzu obecność substancji rakotwórczych: benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Pomiary czynników biologicznych w powietrzu stanowisk pracy w badanych zakładach gastronomicznych wykazały obecność 17 gatunków bakterii należących do 9 rodzajów oraz 13 gatunków grzybów należących do 7 rodzajów. Na podstawie pomiarów czynników chemicznych i biologicznych w powietrzu oraz obowiązujących przepisów prawnych opracowano broszurę zawierającą zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego w małych zakładach branży gastronomicznej oraz listę kontrolną do analizy ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na niebezpieczne substancje chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010