Wykaz Projektów
Streszczenie

Predykcja emisji hałasu maszyn i urządzeń na podstawie globalnego wskaźnika jakości akustycznej

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

W ramach realizacj zadania zdefiniowano globalny wskaźnik jakości akustycznej maszyny, będący funkcją (iloczynem) następujących wskaźników cząstkowych: - mocy akustycznej - odległości stanowiska pracy od maszyny - kierunkowości promieniowania - hałasu impulsowego i uderzeniowego - rozkładu widma hałasu. Maszyna jest niebezpieczna akustycznie, jeśli wartość wskaźnika globalnego jest większa od 1. Oznacza to, że na stanowisku pracy będzie przekroczona dopuszczalna wartość poziomu hałasu. Opracowano także dwie alternatywne metody określania globalnego wskaźnika jakości akustycznej: metodę wykorzystującą znormalizowane metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej oraz metodę inwersyjną. W ramach badań weryfikacyjnych wyznaczania globalnego wskaźnika jakości przeprowadzono 4 serie badań eksperymentalnych, w yniku których wyznaczono globalne wskaźniki dla 4 generatorów prądotwórczych. W celu wyznaczenia poziomów mocy akustycznej zastosowano metodę inwersyjną z jednoczesną 16-kanałową rejestracją danych. Każdy z badanych generatorów był modelowany za pomocą jednego, wszechkierunkowego źródła zastępczego. Modelowanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 12500 Hz. Na podstawie globalnego wskaźnika jakości akustycznej opracowano oprogramowanie do prognozowania emisji hałasu maszyn w pomieszczeniach przemysłowych. Optymalizacje realizowane w opracowanym oprogramowaniu za pomocą algorytmu genetycznego maja na celu uzyskanie minimalizacji zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010