Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie nowych metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu środowiska pracy ujętych w polskim wykazie NDS

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

W trakcie realizacji zadania opracowano nowe metody oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu środowiska pracy, ujętych w polskim wykazie NDS. Opracowane metody analityczne umożliwiają oznaczenie stężeń wszystkich wybranych substancji w powietrzu, w zakresie od 1/10 do 2 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) zgodnie z normą PN-EN 482:2009 "Powietrze na stanowiskach pracy. Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych".Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010