Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego podejścia dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

Celem zadania było utrzymanie statusu jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/686/EWG), maszyn (dyrektywa 98/37/WE) i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu (dyrektywa 2000/14/WE). W dniu 12 czerwca 2009 r. uzyskano notyfikację w obszarze dyrektywy 2006/42/WE (zastępującej od dnia 19.12.2009 r. dyrektywę 98/37/WE). Zakres notyfikacji CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 2006/42/WE obejmuje procedurę oceny typu WE oraz pełnego zapewnienia jakości. Utrzymywano status akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby (certyfikat akredytacji nr AC 018) co jest warunkiem niezbędnym do notyfikacji. Zakres akredytacji CIOP-PIB nr AC 018 (wydanie 6. z dnia 24.07.2009 r.) obejmuje wszystkie grupy wyrobów objęte zakresem notyfikacji. Kompetencje CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej rozwijano, współpracując z innymi jednostkami notyfikowanymi w Polsce w obszarze dyrektywy 89/686/EWG w ramach utworzonego Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych, którego prace koordynuje Instytut. W okresie realizacji zadania zorganizowano 4 spotkania członków Porozumienia. W obszarze dyrektywy maszynowej - 98/37/WE i dyrektywy 2006/42/WE kompetencje CIOP-PIB rozwijano, współpracując w ramach Krajowego Forum Konsultacyjnego dotyczacego prawa Unii Europejskiej z zakresu maszyn (KFKm). Uczestniczono w 5 spotkaniach Forum. Współpracowano także z jednostkami notyfikowanymi na poziomie europejskim, biorąc udział we wszystkich spotkaniach Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG, 98/37/WE i 2006/42/WE oraz w NB Noise meeting according to the Directive 2000/14/EC.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010