Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie nowych tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności i zmniejszonej emisji toksycznych dymów w trakcie spalania do zastosowania w wyrobiskach górniczych.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zatorski

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie nowych systemów materiałowych opartych na tworzywach sztucznych, służących zmniejszeniu palności i emisji toksycznych dymów w trakcie spalania bądź pirolizy w podwyższonej temperaturze, do zastosowania w wyrobiskach górniczych.Do badań wybrano tworzywa praktyczne stosowane w wyrobiskach górniczych, koncentrując się na tworzywach spienionych jako bardziej palnych. Określono zdolność do samogaśnięcia i palność powierzchniową oraz przeprowadzono testy zachowania się w warunkach pożaru za pomocą kalorymetru stożkowego. Na podstawie pełnej charakterystyki spalania się wybranych tworzyw dokonano oceny stopnia palności polimerów poprzez badania metodą indeksu tlenowego palniści powierzchniowej i kalorymetru stożkowego oraz dokonano doboru tworzyw do dalszych modyfikacji w kierunku zmniejszania palności za pomocą wybranych związków zmniejszających palność.Do syntezy wytypowanych tworzyw sztucznych wybrano klasyczne awiązki zmniejszajace palność, bez zawartości związków bromowych i chlorowych oraz nanocząstki.Po analizie wszystkich wyników badań palności, w tym okresleniu ilości wydzielonych dymów, wskazano pięć kompozycji charakteryzujących się najlepszymi parametrami bezpieczeństwa pożarowego. Przygotowano studium wdrożenia technologii.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010