Odpowiedzialność społeczna biznesu
 
Odpowiedzialność społeczna biznesu w obszarze bhp

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - corporate social responsibility) oznacza dobrowolne włączanie aspektów społecznych oraz środowiskowych wykraczających poza zakres obowiązujących aktów prawnych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Najczęściej jako interesariuszy wymienia się: pracowników, inwestorów, udziałowców, partnerów handlowych, klientów, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz społeczność lokalną.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao podkreśla, że ochrona pracy stanowi jeden z integralnych elementów koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu, a pracownicy należą do grupy kluczowych interesariuszy każdej organizacji. Zaleca ona przedsiębiorstwom, które chcą realizować założenia odpowiedzialności społecznej biznesu w odniesieniu do pracowników podejmowanie następujących działań:

  • poprawa warunków pracy (z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej,
  • zachowanie równowagi na polu praca i życie prywatne,
  • zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom,
  • zapewnienie szkoleń i rozwój zawodowy pracowników (z uwzględnieniem planowania kariery), 
  • zapewnienie skutecznej komunikacji z pracownikami oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji w firmie,
  • odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie lub świadczenie pomocy finansowej dla pracowników (np. systemy ubezpieczeń emerytalnych, nieoprocentowane pożyczki).

W dziale zebrano dostępne bezpośrednio na stronach internetowych przedsiębiorstw oraz organizacji zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym przede wszystkim Forum Odpowiedzialnego Biznesu), a także publikowane w drukowanych materiałach promocyjnych przedsiębiorstw przykłady dobrych praktyk z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy pogrupowane w 4 kategorie:
  • Równowaga praca - dom
  • Działania na rzecz zdrowia
  • Bezpieczeństwo pracy
  • Komunikacja i stosunki interpersonalne

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych