Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (419) WRZESIEŃ 2005
Czas - czwarty wymiar pracy
Krystyna Zużewicz, Maria Konarska

Celem artykułu jest omówienie problemów zdrowotnych wynikających z organizacji pracy w "społeczeństwie 24-godzinnym": elastycznego czasu pracy, pracy nocnej i zmianowej. Udoskonalenie przepływu informacji i zmiany związane z globalizacją coraz częściej wymuszają aktywność zawodową niezależnie od pory doby. Zła organizacja niestandardowego czasu pracy może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych i społecznych.


Dioksyny w procesach spalania odpadów medycznych
Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Zbigniew Makles

Artykuł zawiera ogólne informacje dotyczące spalarni odpadów medycznych, między innymi z terenu województwa mazowieckiego, głównie pod kątem emisji dioksyn i furanów. Przedstawiono i omówiono również uzyskane wyniki analizy PCDDs/Fs w próbkach popiołów pobieranych z przyszpitalnych spalarni odpadów medycznych.


Skuteczność filtracji cząstek nanometrycznych przez materiały filtracyjne
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczności frakcyjnej materiałów stosowanych w filtrach dokładnych z grupy F (dla frakcji cząstek od 29 do 279 nm) i w filtrze wysoko skutecznym z grupy HEPA (dla frakcji cząstek od 32 do 225 nm). Badania przeprowadzono przy różnych prędkościach przepływu aerozolu atmosferycznego (filtry z grupy F) i aerozolu DEHS (filtr z grupy HEPA).


Złowonne gazy w środowisku pracy
Zbigniew Makles, Magdalena Galwas-Zakrzewska

W artykule opisano związki chemiczne określane jako substancje wywołujące nieprzyjemne odczucia węchowe charakteryzowane słowem odór, fetor lub smród, często też zwane gazami złowonnymi. Powstają one w środowisku w różnych warunkach i jako połączenia lotne przechodzą do powietrza. Wyjątkowa ich uciążliwość może występować w miejscach pracy powodując dyskomfort przebywających tam ludzi, a przy dłuższych ekspozycjach stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.


Nowy sposób oświetlenia stanowisk pracy z przedmiotami połyskliwymi
Andrzej Pawlak, Krzysztof Zaremba

Z przedmiotami połyskliwymi spotykamy się na co dzień. Elementy połyskliwe występują także na stanowiskach pracy. Prawidłowe oświetlenie takich stanowisk jest bardzo trudne, ze względu na występowanie olśnienia odbiciowego. W artykule przedstawiono rezultaty pracy badawczej mającej na celu opracowanie takiego systemu oświetleniowego, który wyeliminowałby to zjawisko oraz wyniki z weryfikacji tego systemu na rzeczywistym stanowisku ręcznego montażu rastrów.


Lipoatrofia półkolista - nowa dolegliwość biurowa?
Zygmunt J. Grabarczyk, Joanna Bugajska

W krajach Europy Zachodniej od roku 1995 obserwuje się u pracowników nowoczesnych, skomputeryzowanych biur, zwłaszcza u kobiet, wzrost częstości występowania (lipoatrofii półkolistej) lokalnego zaniku podskórnej tkanki tłuszczowej na udach. W artykule przedstawiono charakterystykę i analizę potencjalnych przyczyn tej dolegliwości, warunki jej występowania oraz wskazano środki profilaktyczne.


Wypadki przy pracy w piśmiennictwie dawnym i współczesnym na podstawie zbiorów Biblioteki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Joanna Bulińska

W artykule przedstawiono wybrane ze zbiorów biblioteki CIOP-PIB publikacje, które ukazywały się na przestrzeni XX w., a także obecnie, poświęcone różnym aspektom problematyki wypadków przy pracy.


Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer