Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (369) KWIECIEŃ 2002
Modelowanie wypadków przy pracy
Leszek Pietrzak

"W artykule przedstawiono podstawowe modele wypadków przy pracy wyjaśniające proces tworzenia wydarzenia wypadkowego, opisujące przebieg wypadku i jego skutki. Przedstawione zostały metody modelowania sekwencji zdarzeń i sytuacji wypadkowych. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione modele stosowane do badania wypadków i do celów statystycznych."


Komputerowe bazy danych dostępne w Polsce jako źródła informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy
Barbara Szczepanowska

W publikacji omówiono problemy związane z nowoczesnym nośnikiem informacji, jaki stanowi baza danych na dysku CD. Omówiono przykłady dostępnych w wybranych polskich instytucjach komputerowych baz danych z dziedziny bezpieczeństwa pracy, ergonomii i dziedzin pokrewnych, w tym bazy opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Podano przykłady dokumentów zawierających opisy różnych baz danych oraz możliwości kontaktu z wymienionymi w artykule instytucjami.


Żródła pól elektromagnetycznych - monitory ekranowe
Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz

Wyjaśniono zagadnienia związane z ekspozycją na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez monitory ekranowe. Przedstawiono kryteria oceny ekspozycji pracowników wg aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz opracowane przez TCO i MPR kryteria techniczne do oceny monitorów uwzględniające pola elektromagnetyczne i metodykę prowadzenia pomiarów. Zaprezentowano wyniki własnych badań pól elektromagnetycznych na przykładzie kilku współcześnie eksploatowanych monitorów z lampą kineskopową (CRT) i ciekłokrystalicznych (LCD). Wykazano, że z uwagi na niskie poziomy pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez monitory nie ma potrzeby specjalnego ograniczania ekspozycji pracowników i nie ma uzasadnienia do prowadzenia pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy przy monitorach.


Rozwiązania ograniczające hałas uderzeniowy prasy mechanicznej
Jan Sikora, Krzysztof Kosała

"W artykule przedstawiono opracowane, zaprojektowane i wdrożone do prasy doświadczalnej zabezpieczenie przeciwhałasowe zmniejszające emisję hałasu uderzeniowego prasy mechanicznej z ręczną lub półautomatyczną obsługą. Zaprezentowane rozwiązania ograniczają z dobrym skutkiem hałas uderzeniowy, zarówno podczas procesu wykrawania jak i tłoczenia, nie utrudniając przy tym obsługi prasy. Po dokonaniu niewielkich modyfikacji, mogą być adaptowane do innego typu pras z ręczną obsługą."


Warunki aktywacji elektrostatycznej włóknin pneumotermicznych a ich trwałość
Agnieszka Brochocka, Katarzyna Majchrzycka, Sabina Domaradzka

"W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermicznych włóknin. W celu ustalenia warunków aktywacji elektrycznej odnoszących się do wszystkich wytwarzanych włóknin opracowano i wykonano próby z wykorzystaniem trzech sposobów nanoszenia aktywacji elektrycznej: przy urządzeniu odbiorczym, pod głowicami oraz równocześnie przy urządzeniu odbiorczym i pod głowicami. Wyniki badań zaprezentowano graficznie w postaci krzywych obrazujących zmiany średniej wartości penetracji aerozolu NaCl w czasie przechowywania oraz wybrano optymalny sposób nanoszenia ładunków decydujących o właściwościach filtracyjnych elektretowych włóknin pneumotermicznych."


Streszczenia roczników
2020 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer