Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (495) GRUDZIEŃ 2012
 • Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne
  Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, s. 11-15
 • Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy
  Karolina Pawłowska-Cyprysiak, s. 16-19
 • Właściwości ochronne rękawic a warunki ich użytkowania - badania ankietowe
  Emilia Irzmańska, Agnieszka Stefko, s. 20-24
 • Przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u osób zamieszkałych na terenach upraw wymagających intensywnej ochrony chemicznej
  Agnieszka Haratym-Maj, Monika Dudra-Jastrzębska, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Grzegorz Raszewski, Marta Andres-Mach, s. 25-27
 • 70. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń, s. 28-31
 • Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne
  Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

  W środowisku pracy występują różne zagrożenia wpływające szkodliwie na rozrodczość, które są związane ze związkami chemicznymi, czynnikami fizycznymi, biologicznymi, ergonomicznymi i innymi. W artykule omówiono aspekty problemu związane z zagrożeniami chemicznymi, które stanowią poważne zagrożenie z powodu dużej różnorodności i częstości ich występowania.  Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy
  Karolina Pawłowska-Cyprysiak

  W artykule poruszono kwestie związane z pojęciem dyskryminacji na rynku pracy oraz z jej przejawami w stosunku do kobiet, w tym kobiet niepełnosprawnych. Omówiono ponadto wyniki badań odnoszących się do zawartego w tekście problemu. Biorąc pod uwagę sytuację kobiet niepełnosprawnych zasadne jest mówienie o tzw. dyskryminacji podwójnej (ze względu na płeć oraz niepełnosprawność). Kobiety te również postrzegane są jako bardziej bierne oraz niezdolne do pełnienia ról związanych z aktywnością zawodową.  Właściwości ochronne rękawic a warunki ich użytkowania - badania ankietowe
  Emilia Irzmańska, Agnieszka Stefko

  W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 30 zakładach pracy, takich jak zakłady mechaniczne, autoserwisy oraz warsztaty samochodowe znajdujące się na terenie Łodzi. Badania miały na celu przeanalizowanie rzeczywistych warunków użytkowania rękawic ochronnych podczas wykonywania rutynowych czynności przez pracowników narażonych na działanie olejów mineralnych, smarów oraz czynników mechanicznych. Wyniki badań potwierdziły, że jednoczesne oddziaływanie wymienionych czynników na materiał rękawic w ciągu 8 h wpływa na szybszą utratę ich właściwości ochronnych. Jest to identyfikowane przez użytkowników jako utrata szczelności zarówno na skutek stwierdzenia obecności olejów mineralnych po wewnętrznej stronie rękawic, jak i znacznych uszkodzeń mechanicznych.  Przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u osób zamieszkałych na terenach upraw wymagających intensywnej ochrony chemicznej
  Agnieszka Haratym-Maj, Monika Dudra-Jastrzębska, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Grzegorz Raszewski, Marta Andres-Mach

  W artykule, powołując się na oryginalne badania, poruszono problematykę ekspozycji na pestycydy, w kontekście jej wpływu na indukowanie uczuleń kontaktowych. Badaną populację stanowiło 15 kobiet i 48 mężczyzn w wieku 23-65 lat zamieszkałych w pobliżu chmielników i/lub upraw sadowniczych. U 25,39% badanych stwierdzono kontaktowe uczulenie skóry na pestycydy. Uzyskane wyniki są niepokojące, gdyż immunomodulujące działanie pestycydów, którego wynikiem jest wzrost częstości alergii na pestycydy, wskazuje na potencjalnie duże ryzyko rozwoju u rolników chorób autoimmunologicznych i nowotworów.  70. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer