Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (487) KWIECIEŃ 2012
 • Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 10-11
 • Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy
  Katarzyna Grunt-Mejer, s. 12-14
 • Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne
  Wiesław Leszko, Patryk Zradziński, s. 15-17
 • Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników
  Andrzej Grabowski, s. 18-21
 • Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych
  Magdalena Zwolińska, Anna Bogdan, s. 22-25
 • Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku
  Anna Groborz, s. 26-28
 • 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń, s. 29
 • Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB
  Agnieszka Młodzka-Stybel

  Dostęp do światowych źródeł informacji dziedzinowej nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian zachodzących w środowisku pracy. Współczesne, europejskie podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy kładzie szczególny nacisk na prewencję. Takie podejście, mające na celu poprawę warunków pracy, wymaga ciągłego monitorowania zmian, przewidywania nowych aspektów zagrożeń i sposobów zapobiegania im.  Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy
  Katarzyna Grunt-Mejer

  Wypalenie zawodowe jest jednym z głównych psychologicznych predykatorów zwiększonego zagrożenia wypadkami przy pracy. Osoby doświadczające symptomów wypalenia są mniej zmotywowane do dbania o higienę pracy oraz do edukacji w tym zakresie, a towarzyszące temu zjawisku zmęczenie i dolegliwości psychosomatyczne ograniczają sprawność fizyczną i psychiczną, prowadząc do zwiększonego ryzyka wypadku. Z tego powodu istotne jest zrozumienie przez pracodawców i pracowników przyczyn zjawiska i przeciwdziałanie jego występowaniu.  Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne
  Wiesław Leszko, Patryk Zradziński

  Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możliwe zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na pola elektromagnetyczne urządzeń bezprzewodowych przemawiają za poszukiwaniem rozwiązań profilaktycznych, celem zmniejszania narażenia pracowników zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.  Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników
  Andrzej Grabowski

  Z jednej strony szkolenia powinny być prowadzone w warunkach jak najbardziej przypominających rzeczywiste, nawet w przypadku prac niebezpiecznych, tak aby pracownik mógł uzyskać wysoki poziom kompetencji. Z drugiej zaś strony szkolenia nie powinny narażać ludzi na niebezpieczeństwo i ewentualne koszty związane z uszkodzeniem mienia. Te z pozoru sprzeczne wymagania spełniają realistyczne symulacje komputerowe i rzeczywistość wirtualna. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania do szkolenia pracowników zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej, symulatorów szkoleniowych, rzeczywistości rozszerzonej oraz systemów tzw. naturalnego interfejsu.  Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych
  Magdalena Zwolińska, Anna Bogdan

  W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupiono się na omówieniu możliwości wykorzystywania PCM w celu redukcji obciążenia cieplnego człowieka poprzez zastosowanie związków zmiennofazowych w tekstyliach czy kamizelkach chłodzących.


  Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku
  Anna Groborz

  W artykule opisano charakterystykę wypadków w rolnictwie z przyczyn technicznych, do których doszło w polskich gospodarstwach indywidualnych w 2010 roku. W analizie uwzględniono wszystkie wypadki zgłoszone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których postępowanie dowodowe zostało zakończone do końca 2010 roku. Podano zalecenia dla rolników, których należy przestrzegać podczas pracy z użyciem środków technicznych, czyli maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Zalecenia te będą przydatne dla inżynierów i specjalistów BHP, inspektorów do spraw prewencji wypadkowej czy też nauczycieli i uczniów szkół rolniczych  69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, 23 lutego br., odbyło się 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, podczas którego rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości dopuszczalnych stężeń dla następujących substancji chemicznych: 1,2-epoksypropan, 3,4-dichloroanilina oraz trichlorek fosforylu.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer