Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (484) STYCZEŃ 2012
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii
  Lidia Zapór, s. 4-7
 • Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych
  Danuta Roman-Liu, s. 8-11
 • Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych
  Paweł Górski, s. 12-15
 • Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Agnieszka Gajek, Jerzy S. Michalik, Sławomir Sakrajda, Wiesław Rybacki, s. 16-19
 • Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych
  Barbara Szczepanowska, s. 20-22
 • 67. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń, s. 22-23
 • Błędne nazewnictwo i inne problemy szkolenia ratowników wodnych
  Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz, s. 24-26
 • Zadania biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych
  Andrzej Dziedzic, s. 27-29
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii
  Lidia Zapór

  W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz braku przepisów prawnych regulujących tę kontrolę.  Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych
  Danuta Roman-Liu

  W artykule przedstawiona główne czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie kończyn górnych podczas wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac powtarzalnych. Zarysowano także zasady oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zaprezentowaniem głównych metod stosowanych do tego typu oceny.  Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych
  Paweł Górski

  Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu.
  W CIOP-PIB opracowano jego nowy model, zaprezentowany w niniejszym artykule wraz z opisem uwzględniającym efekt maskowania sygnału przez hałas tła oraz badania laboratoryjne i terenowe związane z jego działaniem.  Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
  Agnieszka Gajek, Jerzy S. Michalik, Sławomir Sakrajda, Wiesław Rybacki

  W ramach współpracy między Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Inspekcją Pracy w latach 2009-2010 przeprowadzonych zostało 237 kontroli zakładów niesevesowskich. Ich wyniki pozwoliły na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem w tych przedsiębiorstwach w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
  Tylko w 20% skontrolowanych zakładów wdrożono systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy lub stosowano ich zasadnicze elementy, które w zadowalającym stopniu uwzględniały problematykę zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków.
  Uchybienia w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym oraz określenia w planach sposobów ograniczania ich skutków występowały w 82% firm. Dotyczyły one głównie braku kompleksowości planowanych działań i ich aktualności, a także zbyt ogólnego formułowania zasad postępowania w tym zakresie.  Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych
  Barbara Szczepanowska

  Zajmowanie się tak multidyscyplinarną dziedziną wiedzy, jaką jest bezpieczeństwo i higiena pracy, wymaga dostępu do międzynarodowych najnowszych i wiarygodnych informacji. Bardzo ważnym źródłem informacji są bazy danych, coraz częściej opracowywane przez specjalistów z różnych krajów. Za pośrednictwem Internetu udostępnianych jest obecnie wiele tematycznych baz specjalistycznych z dziedzin wiedzy powiązanych z problematyką bhp, natomiast niewiele jest dostępnych elektronicznych baz danych, zawierających ogólne materiały z tego zakresu. W artykule zaprezentowano kilka baz danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, m.in. CISDOC, LEGOSH, ICSC, Encyklopedię BHP ILO, LABORDOC, a także wybrane bazy prenumerowane przez CIOP-PIB, np. OSHUPDATE i FIREINF.  67. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń

  Propozycja zmiany wartości NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej  Błędne nazewnictwo i inne problemy szkolenia ratowników wodnych
  Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz

  Przekazanie jednej organizacji całej dziedziny życia i nauki, jaką jest ratownictwo wodne, prowadzi do monopolu tejże organizacji, a co za tym idzie pewnej inercji, braku potrzeby rozwoju i dokonywania zmian. Dlatego też przez wiele dziesięcioleci przenoszone są przestarzałe wzorce i treści, zarówno w odniesieniu do standardów wyposażenia, norm szkoleniowych, stosowanych metod, nazewnictwa czy też nadawanych stopni. Przytomny tonący - określany jako „agresywny” jest tego dobitnym przykładem.


  Zadania biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych
  Andrzej Dziedzic

  Zawiłość spraw związanych z wypadkami przy pracy powoduje konieczność powołania przez organy procesowe biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy po to, by dotrzeć do przyczyn zaistniałego wypadku i przypisać odpowiedzialność konkretnej osobie. Przede wszystkim chodzi tutaj o wypadki przy pracy ciężkie i śmiertelne, ale nie jest to regułą. W artykule omówiono instytucję biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jego rolę w postępowaniu karnym podczas tworzenia opinii na potrzeby organu procesowego.
  Opinia musi być wydana z największą starannością, bezstronnością oraz obiektywizmem, gdyż na niej niejednokrotnie organ prowadzący postępowanie procesowe opiera swój osąd.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer