Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (483) GRUDZIEŃ 2011
 • Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji
  Wiesław Bajon, s. 7-9
 • Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy
  Anna Wawrzeńczyk-Zdżyłowska, Wiktor M. Zawieska, s. 10-13
 • Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania
  Krzysztof Łężak, s. 14-16
 • Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych
  Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek - Wałczyk, s. 17-19
 • O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV
  Andrzej Sobolewski, Magdalena Zwolińska, s. 20-23
 • Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej
  Beata Taradejna, s. 24-27
 • Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
  Alfred Brzozowski, Marta Derlicka, Agnieszka Szczygielska, s. 28-29
 • Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych
  Monika Drygała-Puto, s. 30-32
 • Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy
  Szymon Ordysiński, s. 32-35
 • Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji
  Wiesław Bajon

  Realizacja procesów logistycznych związana jest m.in. z wykorzystywaniem elementów tzw. infrastruktury zarządzania logistycznego. W niniejszym artykule podjęto próbę opisania gałęzi infrastruktury zarządzania logistycznego, rozumianej jako system środków technicznych stacjonarnych – infrastruktura oraz mobilnych – suprastruktura, umożliwiających realizację procesów logistycznych. Opisano 4 rodzaje grup infrastruktury zarządzania logistycznego z punktu widzenia ich charakterystyki technicznej oraz sygnalizując celowość (konieczność) wyznaczania potencjalnych zagrożeń zawodowych, które mogą wystąpić podczas funkcjonowania tych grup.


  Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy
  Anna Wawrzeńczyk-Zdżyłowska, Wiktor M. Zawieska

  W artykule przedstawiono problematykę rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do analizy wibroakustycznej środowiska pracy. Podano zasady tworzenia wskaźników rozwoju zrównoważonego oraz wskaźników wibroakustycznych środowiska pracy: globalnego WG i cząstkowych Wi. Zasady te zilustrowano przykładową analizą klimatu akustycznego przeprowadzoną dla hali przemysłowej.  Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania
  Krzysztof Łężak

  W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przypadków, w których ma miejsce trwałe osadzenie się na powierzchni materiału gorącej cząstki i ewentualne przebicie go w wyniku stopienia lub przepalenia.  Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych
  Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek - Wałczyk

  Obowiązek dostosowania się polskiego sektora energetycznego do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wywołał duże zainteresowanie wykorzystaniem biomasy na potrzeby produkcji energii. Głównym zagrożeniem zawodowym dla pracowników tego sektora jest pył organiczny powstający w procesie przetwarzania i wykorzystywania biomasy. Jako roślinne źródło energii, zawiera ona zarówno materię organiczną, jak i mikroorganizmy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie toksyczne, drażniące i alergizujące.  O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV
  Andrzej Sobolewski, Magdalena Zwolińska

  W artykule przestawiono rozważania nt. oszacowań wskaźnika PMV (Predicted Mean Vote – Przewidywana Średnia Ocena) jako wyznacznika komfortu cieplnego. Z reguły, podczas obliczeń PMV (szczególnie przy wysokim tempie metabolizmu), nie uwzględnia się strumienia mocy W wykorzystywanego na pracę mechaniczną. W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące różnic między wartościami wskaźnika PMV obliczonymi przy założeniu W = 0 a wartościami oszacowanymi przy założeniu W ≠ 0. Ustosunkowano się także do konieczności szacowania niepewności wskaźnika PMV.  Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej
  Beata Taradejna

  W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwania mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczęli pracę w szkole, a także na ile były one dla nich ważne. Przedstawione badania tworzą pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwań, jakie towarzyszyły nauczycielom w wyborze zawodu. Pojawiające się nowe oczekiwania, motywujące do wyboru profesji nauczycielskiej wiążą się z elementami, które towarzyszą samorealizacji zawodowej.


  Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
  Alfred Brzozowski, Marta Derlicka, Agnieszka Szczygielska

  Statyczna reklama wizualna to medium, które nie wymaga aktywności ze strony widza, a jednocześnie ma ogromną siłę przekazu. Docieranie z taką reklamą w sposób masowy odbywa się dzisiaj za pośrednictwem bardzo zróżnicowanych metod i nośników umieszczanych na zewnątrz (outdoor) lub wewnątrz (indoor) pomieszczeń środowiska pracy. Ciągle jeszcze środkami bardzo skutecznymi i jednocześnie popularnymi w zakładach pracy są klasyczne plakaty. Oparte na artystycznym wyrażaniu skojarzeń, docierają do pracowników z konkretnym użytkowym przesłaniem, łączą dwa światy – sztuki i rzeczywistości.  Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych
  Monika Drygała-Puto

  W artykule zaprezentowane zostały prawne aspekty formułowania w opisie przedmiotu zamówienia publicznego wymagań dotyczących dostarczania przez wykonawców środków ochrony indywidulanej oznakowanych znakiem CE, a także środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zamówienia w przypadku naruszenia przez zamawiających przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.  Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy
  Szymon Ordysiński

  Artykuł przedstawia wybrane wyniki analiz danych o wypadkach przy pracy (zebranych za pomocą „Statystycznej Karty Wypadku Z-KW”), które zostały przeprowadzone w CIOP-PIB. Zaprezentowano wyniki dotyczące: najczęściej występujących sekwencji zdarzeń prowadzących do wypadku przy pracy oraz przebiegów i okoliczności śmiertelnych wypadków przy pracy.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer