Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3(594) MARZEC 2021
Gospodarka platform internetowych a bhp
dr ANNA SKŁAD

Gospodarka platform internetowych jest umownym pojęciem używanym do określenia ogółu przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz internetowych platform, współpracujących w modelu biznesowym, w którym platformy pełnią rolę pośredników pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi dostawcami i odbiorcami określonych dóbr.

W artykule omówiono część tej gospodarki, obejmującą platformy pośredniczące w odpłatnym świadczeniu usług. Wyodrębniono właściwości  gospodarki platform internetowych, które wywierają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy osób świadczących usługi. Stwierdzono, że sposób organizacji pracy w gospodarce platform internetowych wpływa negatywnie na poziom bhp, powodując powstanie nowych zagrożeń bądź powiększając ryzyko związane z istniejącymi. Postuluje się kontynuowanie i pogłębianie badań dotyczących bhp w gospodarce platform internetowych celem zidentyfikowania źródeł zagrożeń i opracowania środków profilaktycznych w postaci rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8051Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – opisy przypadków i czyny pokrewne (2)
dr MACIEJ KIJOWSKI

Druga część artykułu skupia się na analizie popełnionych samobójstw, w tym samounicestwień związanych z morzem osób, które odebrały sobie życie na lądzie. Ponadto autor zwraca uwagę na samobójstwa pozorowane (najczęściej zabójstwa) i desperackie skoki marynarzy za burtę niebędące samobójstwami choć mogące je przypominać, samobójstwa prima facie. Tekst kończy się podsumowaniem, w którym autor formułuje wnioski. Jednym z nich jest postulat objęcia marynarzy badaniami suicydologicznymi, jakim poddano policjantów i uznania ludzi morza za grupę zawodową zagrożoną samobójstwami w stopniu nie mniejszym niż stróże prawa.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8052Wpływ węzłów na parametry mechaniczne lin stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
dr hab. inż. KRZYSZTOF BASZCZYŃSKI

W indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości są stosowane elementy włókiennicze, do których należą głównie liny i taśmy o różnej konstrukcji, wykonane z różnych surowców. Przykładami takiego sprzętu są poziome i pionowe liny kotwiczące, urządzenia samozaciskowe z giętkimi prowadnicami, amortyzatory włókiennicze, linki bezpieczeństwa itp. Na szczególną uwagę zasługują składniki sprzętu zawierające liny włókiennicze o długości do kilkudziesięciu metrów, ze względu na ich wpływ na przebieg powstrzymywania spadania. W przypadku sprzętu stosowanego podczas uprawiania sportu i rekreacji, ale również w warunkach przemysłowych, np. w arborystyce, użycie lin wiąże się często z wykonywaniem węzłów. Ze względu na wpływ takich konstrukcji na bezpieczeństwo ludzi, w CIOP-PIB w 2020 r. podjęto badania parametrów mechanicznych lin włókienniczych z węzłami różnych rodzajów.

W artykule zaprezentowano badania lin włókienniczych o różnej konstrukcji w zakresie zdolności zaciskania węzłów. Parametr K, wyznaczony w tych badaniach odnosi się do pewności zawiązania węzła na linie włókienniczej, tzn. uniemożliwienia samoczynnego luzowania. Przedstawiono badania dynamiczne zachowania lin włókienniczych zakończonych pętlami z trzema typami węzłów. Uzyskane wyniki pokazały, że zakończenia w postaci pętli z węzłem pochłaniają istotnie więcej energii kinetycznej niż prosty odcinek liny włókienniczej podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Zaprezentowano również badania wpływu węzłów na siłę zrywającą lin włókienniczych. Wyniki wskazują, że pętla z węzłem może mieć siłę zrywającą, np. o 50% mniejszą niż prosty odcinek liny, na którym została utworzona.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8053Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer