Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(579) GRUDZIEŃ 2019
Patogeny oporne na antybiotyki w środowisku pracy
Anna Ławniczek-Wałczyk , Rafał L. Górny

Chociaż oporność na antybiotyki stanowi ważny i narastający problem zdrowia publicznego, to w dalszym ciągu wśród społeczeństwa, personelu medycznego i przedsiębiorców niezwiązanych ze służbą zdrowia zauważalna jest niska świadomość zagrożeń ze strony lekoopornych mikroorganizmów. Szacuje się, że oporność patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje rocznie śmierć ponad 33 tys. ludzi w Unii Europejskiej, a koszty ekonomiczne związane z opieką zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników ocenia się na co najmniej 1,5 mld EUR rocznie.

W artykule przybliżono czytelnikom wiedzę na temat mechanizmów powstawania oporności na antybiotyki oraz dróg ich rozprzestrzeniania się. Przeanalizowano ponadto dostępne środki profilaktyczne, ograniczające ich rozprzestrzenianie się w środowisku pracy.Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (2). Zaufanie w pracy – zasób najwyższej potrzeby
Szymon Ordysiński

W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań na temat związku zaufania i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Przytoczone wyniki badań wskazują, że zaufanie wywiera pośredni wpływ na kluczowe czynniki organizacji bhp w przedsiębiorstwie, takie jak przywództwo i klimat bezpieczeństwa, głównie poprzez oddziaływanie na zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo. W artykule zwrócono również uwagę na negatywne oddziaływanie zaufania na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, poprzez powstawanie szkodliwego zjawiska kapitanozy. Przedstawiono także wyniki statystycznych analiz danych, pochodzących z ogólnodostępnych badań, na temat związków zaufania z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych i działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i wzorami zachowań, a także warunkami pracy oraz cechami społeczno-demograficznymi.Zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe w ocenie Regionalnych Ośrodków BHP
Beata Taradejna-Nawrath

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64)  stworzyła możliwość uznawania kwalifikacji zdobytych niezależnie od sposobu uczenia się. Kompetencje uzyskane poza systemem edukacji formalnej, czyli poza szkołą i uczelnią, niejednokrotnie są wartościowe dla rynku pracy, lecz nie zawsze czytelne i rozpoznawalne. Przekształcenie ich w kwalifikacje zawodowe (rynkowe lub cząstkowe) zwiększa szanse rynkowe osób indywidualnych i pracodawców. Rośnie znaczenie idei uczenia się przez całe życie.

Celem artykułu jest analiza doświadczeń rynkowych Regionalnych Ośrodków BHP w kontekście możliwości i zasadności wprowadzania kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bhp. W artykule oddaje się głos respondentom. Licznie cytowane wypowiedzi ilustrują stan bhp na co dzień i mówią o odczuciach oraz wieloletnich doświadczeniach związanych z rynkiem. Przytoczone wypowiedzi na temat nowych możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych jednocześnie wskazują na stare, ciągle obecne problemy w obszarze bhp. Najważniejsze z nich to potrzeba poprawy kształcenia specjalistów, lepszego praktycznego przygotowania do zawodu oraz zwiększania świadomości pracodawców w zakresie problematyki bhp.Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej
Andrzej Sobolewski , Magdalena Młynarczyk , Maria Konarska , Joanna Bugajska

Porównanie wyników badań wykonanych w komorze klimatycznej z udziałem ochotników  w warunkach otoczenia: ta = 42 °C; RH = 80%; prężność pary wodnej = 6,56 kPa,V = 0,5 m/s; z prognozami z symulacji numerycznej wykonanej programem PHS wykazały ich zadowalającą zgodność.

Potwierdza to możliwość wykorzystania programu PHS do prognozowania obciążenia cieplnego człowieka w ekstremalnym środowisku gorącym, kiedy prężność pary wodnej w otaczającym środowisku  przekracza  wartość 4,5 kPa, przyjętą w normie PN-EN ISO 7933:2005 jako wartość maksymalną zakresu normy.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer