Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 8(575) SIERPIEŃ 2019
 • Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB
  dr inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki, mgr inż. Mariusz Wisełka, s. 6-9
 • Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
  mgr inż. Andrzej Pawlak, s. 10-12
 • Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej – niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu
  mgr Magdalena Dobrzyńska, s. 13-16
 • Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie – wyniki wywiadów bezpośrednich
  dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, s. 17-20
 • Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego
  dr inż. Rafał Młyński,dr inż. Emil Kozłowski, s. 21-23
 • 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dr Jolanta Skowroń, s. 26-28
 • Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB
  dr inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki, mgr inż. Mariusz Wisełka

  Zapewnienie wygody widzenia, komfortu wykonywania pracy i dobrego samopoczucia pracowników jest istotne zarówno ze względu na ograniczenie zmęczenia, dolegliwości i różnego rodzaju schorzeń, jak i utrzymanie wydajności pracy. Ergonomia widzenia jako nauka zajmująca się kształtowaniem wzrokowych warunków pracy w celu dostosowania ich do możliwości psychofizycznych człowieka, poszukuje m.in. nowych metod kształtowania przyjaznego i prozdrowotnego środowiska świetlnego i wizualnego w miejscu pracy.  Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
  mgr inż. Andrzej Pawlak

  Praca biurowa polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności związanych z obsługą komputera czy laptopa, w których bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Pracownicy spędzają obecnie w pomieszczeniach biurowych 8 i więcej godzin dziennie. W związku z tym oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery, powinno zapewnić wykonywanie typowych prac biurowych w sposób efektywny. Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić odpowiednią widoczność zadania wzrokowego, ale równie ważna jest dbałość o właściwe oświetlenie całego pomieszczenia. Dlatego nie tylko należy zapewnić prawidłowe (spełniające wymagania normy oświetleniowej [PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.]) oświetlenie zadania wzrokowego, ale również zwrócić uwagę na otoczenie świetlne, które musi zagwarantować pracownikom wygodę widzenia, odpowiednią wydolność wzrokową oraz bezpieczeństwo1. Oczywiście oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, tak aby stworzyć zarówno stymulujące (pobudzające) warunki do pracy, jak i dobrą widoczność zadania wzrokowego. Jeżeli oświetlenie spełnia również aspekt energooszczędności, to można uznać, że w pomieszczeniu spełnione zostały podstawowe cele oświetleniowe.  Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej – niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu
  mgr Magdalena Dobrzyńska

  W artykule przeanalizowano przemiany na rynku pracy i upowszechnienie się niestandardowych form wykonywania pracy w kontekście czynników indywidualnych, społecznych i państwowych w dobie gospodarki cyfrowej. Omówiono niestandardowe formy wykonywania pracy pod kątem elastyczności rynku, kluczowej dla gospodarki cyfrowej i pracy z wykorzystaniem platform internetowych. Rozpatrzono ekspansję tych form wykonywania pracy z perspektywy jednostki, w szczególności indywidualizmu. Naświetlono kontekst społeczny zmian, akcentując zmiany ról społecznych. W ostatniej części nakreślono zmianę oczekiwań wobec współczesnego państwa dobrobytu.

  Słowa kluczowe: niestandardowe formy wykonywania pracy, elastyczny rynek pracy, praca z wykorzystaniem platform internetowych, państwo dobrobytu, gospodarka cyfrowa  Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie – wyniki wywiadów bezpośrednich
  dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

  Zdrowie, zachowania zdrowotne i dbałość o zdrowie mężczyzn są ostatnio coraz częściej eksplorowanymi tematami, a to za sprawą niekorzystnych dla tej grupy statystyk dotyczących zachorowalności, umieralności oraz chorób przewlekłych. Mężczyźni na ogół dobrze oceniają swoje zdrowie, deklarują, że o nie dbają, a mimo to coraz częściej zapadają na schorzenia, których mogliby uniknąć stosując zasady prozdrowotnego stylu życia, w tym przede wszystkim dotyczące racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
  W artykule przedstawiono dane pochodzące z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z 51 mężczyznami. Z wywiadów tych wynika, że mają oni sporą wiedzę na temat zdrowia i troski o nie, ale niestety nie zawsze przekłada się to na ich zachowania zdrowotne.
  Mężczyźni chętnie rozmawiają na temat swojego zdrowia i wykazują zainteresowanie tą tematyką, co pozwala stwierdzić, że odpowiednio zaplanowany dla nich program edukacji zdrowotnej przyniósłby pożądane efekty w postaci większej dbałości o zdrowie.  Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego
  dr inż. Rafał Młyński,dr inż. Emil Kozłowski

  Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem są coraz częściej stosowane do ochrony słuchu osób narażonych na hałas impulsowy. Zaletą używania takiego rodzaju ochronników jest poprawa percepcji słyszenia sygnałów użytecznych w porównaniu z nausznikami pasywnymi. Jednakże, pomimo znaczących zalet ochronników z regulowanym tłumieniem, w trakcie ich stosowania można zaobserwować efekt „blokowania” przenoszenia dźwięku pod ochronniki słuchu (czyli ograniczania przenoszenia sygnału przez ochronniki słuchu) ,występujący bezpośrednio po pojawieniu się impulsu akustycznego.
  W artykule przedstawiono analizę przenoszenia sygnału akustycznego pod ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w sytuacji wystąpienia impulsu akustycznego. Analiza ta polegała na określeniu czasu trwania efektu „blokowania” przenoszenia dźwięku pod ochronniki słuchu oraz spadku poziomu ciśnienia akustycznego, wynikającego z tego efektu. W tym celu opracowano stanowisko badawcze składające się ze źródeł sygnału impulsowego i hałasu ustalonego oraz testera akustycznego (sztucznej głowy). Przeprowadzone badania wykazały, że czas trwania efektu ograniczania przenoszenia sygnału przez ochronnik słuchu podczas użytkowania ochronników z regulowanym tłumieniem może dochodzić do 1,2 s, a obniżenie wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego, wynikające z tego efektu, może przekraczać nawet 16 dB.  91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dr Jolanta Skowroń

  Podczas 91. posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (06.12.2018 r.) rozpatrywano:
  – stanowisko Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w sprawie zaostrzenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla kadmu i jego związków nieorganicznych
  – wnioski dotyczące propozycji wartości dopuszczalnych stężeń dla następujących substancji chemicznych: kadm i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd, frakcja wdychalna, 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina (MOCA), 3-metylobutan-1-ol oraz trichlorek fosforylu.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer