Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3(570) MARZEC 2019
Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych
Maciej Celiński, Agnieszka Gajek, Michał Gloc

Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże. Tylko w 2018 roku doszło do wielu wybuchów związanych z magazynowaniem i transportem roślinnych materiałów sypkich, z których największy miał miejsce w maju w miejscowości South Sioux City w stanie Nebraska (USA).

Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie i jednym z większych w skali światowej. Roczna produkcja zboża w Polsce to ok. 35 mln ton, w tym ok. 10 mln ton pszenicy, 5 mln ton pszenżyta, 4 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton owsa. Taka ilość materiału zbożowego powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie procesu magazynowania, transportu i przetwarzania.

Spośród wszystkich wybuchów pyłów blisko 25% stanowią eksplozje pyłów w przemyśle spożywczo-rolniczym i paszowym, przy czym najbardziej narażone na eksplozje są silosy, systemy odpylające i wentylacyjne (w tym suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż). W październiku 2013 r. doszło w Terminalu Masowym w Gdańsku do wybuchu i pożaru w silosie zbożowym. Akcja ratownicza trwała blisko 4 godziny, spaleniu uległo ok. 10 ton zboża (20% całkowitej ilości składowanego materiału zbożowego). W artykule opisano wyniki badań dotyczących zjawiska palności i wybuchowości pyłów przemysłowych  dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż.Temperatura zapłonu a punkty wybuchowości – studium podobieństwa wybranych parametrów wybuchowości substancji niebezpiecznych
Michał Grabarczyk, Katarzyna Bogdan

W artykule zawarto rozważania na temat różnic i podobieństw dwóch parametrów wybuchowości, tj. temperatury zapłonu i punktów wybuchowości. Wykonano przegląd literatury, omówiono  wyniki badań o charakterze eksperymentalnym i modelowym nad punktami wybuchowości, zwanymi także temperaturowymi granicami wybuchowości. Badania przeprowadzono zgodnie z normą  PN-EN 15794, która odnosi się do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy palnych. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autorów dotyczące prowadzenia tych badań, a także studium użyteczności metod szacowania wymienionych parametrów. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa procesów technologicznych, które obejmują ciecze palne.Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management – porównanie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy
Małgorzata Pęciłło

Resilience engineering i lean management to koncepcje zarządzania, które posługują się odmienną filozofią. O ile lean management zajmuje się, w dużym uproszczeniu, optymalizacją funkcjonowania organizacji znajdującej się w określonym stanie i działającej w danym otoczeniu, o tyle zadaniem, jakie stawia sobie resilience engineering, jest przygotowanie organizacji do uniknięcia lub stawienia czoła trudnościom, również tym nieprzewidywalnym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie na ile te koncepcje na gruncie teoretycznym wzajemnie się wykluczają, na ile natomiast mogą być traktowane komplementarnie.Narażenie podróżujących na drgania i hałas w zależności od rodzaju środka transportu – wyniki badań pilotażowych
Magdalena Matys, Kamil Piotrowski, Dominik Mleczko, Paweł Pawlik

Od pewnego czasu mieszkańcy dużych miast są zachęcani do zmiany sposobu przemieszczania się, czyli przesiadki z samochodów osobowych do pojazdów komunikacji miejskiej. Ma to pomóc zmniejszyć problemy związane z korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza.

Autorzy artykułu postanowili sprawdzić, czy taka przesiadka jest również korzystna z punktu widzenia komfortu i zdrowia osoby podróżującej. W tym celu zbadano wartości przyspieszeń drgań i poziomów dźwięku, na które w zależności od wyboru środka transportu narażone zostają osoby podróżujące po Krakowie. Pomiary przeprowadzono dla trzech rodzajów środków transportu – samochodów osobowych, autobusów oraz tramwajów. Do badań wytypowano po dwa, znacząco różniące się od siebie (stary i nowy) modele pojazdów każdego typu. Pomiary wykonano podczas dwóch przejazdów każdego z nich po ustalonej wcześniej trasie.

W artykule przedstawiono porównanie wartości zmierzonych parametrów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, podjęta została również próba oceny drgań i hałasu z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i komfort podróżującego.Smog nasz codzienny


Smog stał się w Polsce w ostatnich latach tematem dnia: o jakości powie­trza rozmawiamy, sprawdzamy poziom jego zanieczyszczenia w aplika­cjach internetowych, słuchamy aktualnych informacji w radiu. „Czyste powietrze" to nie tylko nazwa programu rządowego, ale i upragnione przez nas środowisko podczas uprawiania sportu czy spaceru, zwłaszcza jesienią i zimą.

Nie zaskakuje zatem, że smog, a dokładniej problematyka narażenia na jego działanie stała się w lutym br. - po raz pierwszy - tematem obrad Rady Ochrony Pracy. Podstawą dyskusji były materiały przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Ochrony Kon­kurencji i Konsumentów oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer