Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2(569) LUTY 2019
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemach przemysłowego Internetu rzeczy na przykładzie środowiska pracy
Grzegorz Owczarek, Artur Hłobaż

W artykule omówiono powody, dla których konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa obiegu danych i informacji w systemach przemysłowego Internetu rzeczy (IoT). Zaprezentowano warstwową architekturę bezpieczeństwa wraz z elementami zabezpieczenia poszczególnych warstw. Obieg danych i informacji zbieranych i przetwarzanych w strukturach Internetu rzeczy w środowisku pracy zilustrowano przykładem systemu, w skład którego wchodzą czujniki zintegrowane ze środkami ochrony indywidualnej. Zaprezentowano również ogólne zasady, jakimi należy się kierować przy wprowadzaniu dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obiegu danych i informacji.Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań
Joanna Kamińska

Monitorowanie obciążenia psychicznego (związanego z emocjami lub wykonywaną pracą umysłową i przeciążeniem poznawczym) może być realizowane wieloma metodami doświadczalnymi. Najczęściej stosowane to rejestracje rytmu serca (zmienność rytmu serca HRV) rejestracja poziomu kortyzolu w ślinie lub rejestracja aktywności elektrycznej mózgu. Wszystkie te metody wymagają zaangażowania pracownika, co wiąże się z ingerencją w jego pracę, zachowanie i może wpływać na wyniki pomiarów. W artykule przedstawiono informacje odnośnie do parametrów związanych z narządem wzroku, które mogą być wykorzystane do oceny stanu psychicznego i wpływu sytuacji stresogennych na pracowników, a jednocześnie może być realizowane z wykorzystaniem zdalnego pomiaru (np. okulografu umieszczonego pod ekranem monitora).Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) – charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu
Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz

W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przenośne urządzenia komputerowe. Emitują one złożone pole elektromagnetyczne, o częstotliwościach do pojedynczych GHz. Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń oddalonych co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidulanej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy. Wyniki obliczeń współczynnika SAR w modelu ciała kobiety wskazują istotnie większy poziom zagrożeń dla użytkownika laptopa trzymanego bezpośrednio przy ciele, w porównaniu z korzystaniem z urządzenia oddalonego od ciała. W ramach stosowania środków ochronnych dla ograniczenia potencjalnych zagrożeń elektromagnetycznych należy zapewniać warunki użytkowania przenośnych urządzeń komputerowych zgodnie z zaleceniami ergonomicznymi.Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy
Anna Pietruszka-Ortyl

Punktem wyjścia w artykule jest przedstawienie transferu wiedzy jako jednego z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Zidentyfikowano wybrane poziomy analizy transferu wiedzy w kontekście istniejących nierówności na rynku pracy, z uwzględnieniem strategicznej wartościowości wiedzy, jej rodzaju, głównych subprocesów składowych transferu wiedzy oraz narzędzi wspomagających jego realizację.

Omówiono uniwersalne przesłanki efektywnego zarządzania transferem wiedzy w organizacjach: kształtowanie optymalnej technicznej i społecznej infrastruktury środowiska wiedzy, podejmowanie działań przyczyniających się do ewolucji kultury organizacyjnej w kierunku promującej wiedzę oraz stosowanie naczelnych wartości, zasad ogólnych i szczegółowych transferu wiedzy.CONTENT
2021 - 1999
Select yearSelect issue