Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7(562) LIPIEC 2018




Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej
Aleksandra Chmarycz

Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy. Kwestie związane z wypadkami przy pracy rolniczej reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej. Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest pojęcie „wypadku przy pracy rolniczej”. Problematyka koncentruje się na potrzebie jego nowelizacji, bowiem sposób jego interpretowania rodzi wiele pytań i wątpliwości. W artykule przytoczono przykłady z orzecznictwa i stanowiska doktryny, które ukazują liczne problemy prawne, jakie pozostają do rozwiązania.



Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów – relacja z badań
Beata Taradejna

Sytuacja na rynku pracy wymaga stałego reagowania na zmiany i nowe wyzwania oraz uzupełniania kompetencji zawodowych. Wykonywanie coraz większej liczby zawodów łączy się z koniecznością stałego podwyższania kwalifikacji. Współcześni pracownicy są niejako „skazani” na stały rozwój zawodowy poprzez edukację. Wydaje się, że główną siłą napędową ludzkich działań są właśnie te zmiany i wymagania zewnętrzne. Ale czy tylko one? Interesujące jest, dlaczego ludzie podejmują daną aktywność edukacyjną? Co motywuje ich do wysiłku poznawczego? Dlaczego jedne programy edukacyjne są wybierane, a inne pomijane?

W artykule przedstawiono analizę motywów podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz wybranych doświadczeń edukacyjnych absolwentów związanych ze studiowaniem.



Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016
Dominik Grzybowski, Magdalena Młynarczyk

Szerokie spektrum zadań, jakie wykonują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz mnogość zagrożeń, na jakie są narażeni, przyczyniły się do zakwalifikowania tego zawodu jako obarczonego bardzo wysokim poziomem ryzyka. W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków wypadków strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat 2010 - 2016.



Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB
Witold Sygocki

Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu zasobów biblioteki CIOP-PIB z lat 2000-2016, który obejmował artykuły, materiały informacyjne, książki. Zakres tematyczny omawianych publikacji dotyczy stanowisk pracy, zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp. Zawiera informacje z zakresu bezpiecznego funkcjonowania pracowników bibliotek w środowisku pracy, w każdego rodzaju bibliotece publicznej, naukowej, specjalistycznej.



Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer