Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(555) GRUDZIEŃ 2017
Kuchenki mikrofalowe – kontrola emisji i ekspozycji na pole elektromagnetyczne
Magda Mariańska, Halina Aniołczyk, Paweł Mamrot

Kuchenki mikrofalowe należą do obiektów technicznych mogących potencjalnie emitować pole – EM o wartościach mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w gastronomii czy serwisach firmowych. Formalnie, bezpieczeństwo użytkowania kuchenek mikrofalowych powinien gwarantować producent, który zobowiązany jest to przestrzegania standardów emisji promieniowania, po spełnieniu których urządzenia są dopuszczone do sprzedaży. Dla użytkowników kuchenek mikrofalowych w gospodarstwach domowych to warunek konieczny. Przedstawione w artykule dane o poziomach tego pola w otoczeniu ponad 170 urządzeń wskazują, że należy przedsięwziąć stosowne działania ochronne. Przedstawiony w opracowaniu istniejący stan prawny dotyczący limitów emisji, który obowiązuje producentów tych kuchenek jest oparty o rekomendacje ICNIRP i spełnia wymagania limitów ekspozycji człowieka na pole – EM. Krajowe przepisy są bardziej rygorystyczne. W pracy dyskutowane są wszystkie te aspekty, szczególnie w odniesieniu do pracowników gastronomii i służb serwisowych, gdzie brak jest faktycznego nadzoru nad warunkami pracy. Zwrócono także uwagę na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kuchenek mikrofalowych w gospodarstwach domowych.Styl życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników budowlanych – wyniki badań własnych
Marzena Malińska

Styl życia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów stylu życia (tj. samooceny stanu zdrowia, sposobu żywienia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i podejmowania aktywności fizycznej) mężczyzn zatrudnionych w budownictwie w zależności od wieku. Materiału do analizy dostarczyły wyniki badań, przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku wśród600 mężczyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu życia dokonano przy pomocy kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania, a aktywności fizycznej z zastosowaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej.

Wiek był czynnikiem, który różnicował w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu życia badanych mężczyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, popełniali najwięcej błędów żywieniowych, a także wypalali najwięcej papierosów dziennie. Najczęściej spożywali alkohol oraz w największych ilościach jednorazowo pracownicy 30-32 letni, natomiast wśród pracowników 20-22 letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób sięgających po mocne alkohole, ale za to największy odsetek - używających narkotyki.Bezpieczeństwo osobiste policjantów podczas legitymowania
Martyna Ostrowska

Legitymowanie stanowi podstawową czynność dokonywaną przez policjantów. Spełnia ono istotną rolę, gdyż pomaga w ustaleniu oraz zatrzymaniu sprawcy czy ujawnieniu naruszania przepisów prawa. Choć z pozoru czynność ta wydaje się prosta i bezpieczna, funkcjonariusze nie powinni jej lekceważyć. Podczas jej wykonywania może dojść do sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu. Z tego względu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa policjantów podczas pełnienia służby. Celem artykułu jest próba przedstawienia bezpieczeństwa osobistego policjantów podczas legitymowania.Monitorowanie stanów emocjonalnych pracownika za pomocą interfejsów mózg – komputer
Karolina Trzyniec

Interfejs mózg – komputer (ang. Brain – Computer Interfaces – BCI) to system, w którym polecenia przekazywane są do komputera za pomocą sygnałów generowanych w mózgu. BCI mogą być oparte na sygnałach ECoG (elektrokortygrafia), MEG (magnetoencefalografia), PET (pozytonowa tomografia emisyjna), fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny), NIRS (obrazowanie optyczne) lub innych. Najczęściej jednak stosuje się interfejsy mózg – komputer oparte na sygnałach EEG. Wśród najczęstszych zastosowań BCI należy wymienić: bezdotykowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi, bezdotykową obsługę komputera (w tym bezdotykowe przeszukiwanie Internetu), uwierzytelnianie biometryczne użytkowników oraz sterowanie procesami przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania interfejsu mózg – komputer wykorzystującego sygnały EEG do monitorowania wybranych stanów emocjonalnych pracownika, takich jak: zaangażowanie uwagi, zamyślenie, frustracja, ekscytacja. Koncepcję oparto na wykorzystaniu neurohełmu, działającego na zasadzie uproszczonego elektroencefalografu.   Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer