Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10(553) PAŹDZIERNIK 2017
Ergonomiczne wymagania stawiane pojazdom samochodowym dla osób z niepełnosprawnościami
Maciej Sydor, Marek Zabłocki, Marcin Butlewski

Samodzielne przemieszczanie się ma istotny wpływ na jakość życia każdego człowieka, jest to szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. W artykule przedstawiono wytyczne ergonomiczne dotyczące techniki przystosowywania indywidualnych samochodów do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy i pasażera. Opisywane rozwiązania osobno ujęto dla indywidualnych samochodów osobowych oraz osobno dla uniwersalnych samochodów do przewożenia dowolnego użytkownika wózka inwalidzkiego. Podsumowanie artykułu stanowi skonfrontowanie wytycznych z zasadami ergonomii.Ergonomiczne rozwiązania techniczne dla osób z niepełnosprawnościami stosowane w transporcie zbiorowym
Marek Zabłocki, Marcin Butlewski, Maciej Sydor

Współczesne środki transportu zbiorowego powinny uwzględniać potrzeby wszystkich ich użytkowników. W artykule przedstawiono wytyczne techniczne zgodne z wymaganiami ergonomii,  dotyczące środków transportu publicznego. Przytoczono prawne wymogi dostępności transportu publicznego dla osób o specjalnych potrzebach. Opisano główne obszary problemowe, a następnie zestawiono ich opis z zasadami projektowania uniwersalnego. Powołano liczne aktualne źródła wiedzy przydatne do identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł zamyka otwarty katalog przykładowych rozwiązań ergonomicznych.Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością
Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Ewelina Mechuła

Artykuł poświęcony jest tematyce aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, wykluczanych z rynku pracy. Możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne są bardzo ograniczone, a tymczasem aktywność zawodowa może przynieść korzyści ekonomiczno-społeczne dla osoby z niepełnosprawnością, jak i dla społeczeństwa. Jedną z możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy jest model zatrudnienia wspomaganego, który scharakteryzowano w artykule. Jednocześnie omówiono koncepcję zatrudnienia dostosowanego do potrzeb, strategię planowania kariery zawodowej, a także funkcję trenera pracy.Dwupłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne
Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz

Obudowy dźwiękoizolacyjne są jednym z podstawowych środków technicznych, stosowanych powszechnie do ograniczania hałasu. Izolacyjność przegród pasywnych maleje jednak ze spadkiem częstotliwości dźwięku. Izolacyjność w zakresie niskich częstotliwości może być zwiększona poprzez zastosowanie aktywnych metod redukcji hałasu. W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania dwupłytowej struktury aktywnej do ograniczania transmisji hałasu przez przegrody. Do sterowania przegrodą wykorzystano algorytm z ekstrapolacją sygnału błędu w oparciu o sygnały z przetworników drganiowych. Przedstawiono wyniki badań struktury na stanowisku laboratoryjnym.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer