Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11(542) LISTOPAD 2016
Ocena parametrów użytkowych wybranych źródeł światła – zamienników tradycyjnych żarówek
Andrzej Pawlak, Małgorzata Zalesińska

W artykule opisano wyniki badań, na podstawie których wyznaczono i oceniono podstawowe parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne wybranych, ogólnodostępnych źródeł światła, które były zamiennikami tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Zbadano jedną żarówkę halogenową, trzy świetlówki kompaktowe oraz jedenaście źródeł LED. Generalnie stwierdzono, że w większości przypadków, zwłaszcza źródeł markowych producentów, parametry zmierzone i obliczone w niewielkim stopniu różnią się do deklarowanych przez producentów. Najkorzystniejszym zamiennikiem żarówek tradycyjnych są źródła LED, zarówno ze względu na swoje parametry użytkowe, jak i cenę, porównywalną z ceną świetlówek kompaktowych, a w niektórych przypadkach nawet niższą.Praktyka w zakresie zarządzania wiekiem w wybranych przedsiębiorstwach
Anna Skład

Zmiany demograficzne zachodzące w Europie, określanie potocznie mianem „starzenia się społeczeństw”, są przyczyną poważnych wyzwań na rynku pracy. Istnieje potrzeba, aby wydłużać zdolność do pracy zatrudnionych ponad przeciętny wiek, w którym do niedawna pracownicy odchodzili się na emeryturę. Realizacja tak określonego celu jest możliwa tylko wtedy, gdy zatrudnieni na dłużej zachowają zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową. Pracodawcy mogą im w tym zakresie zaoferować istotne wsparcie podejmując działania w obszarze tzw. „zarządzania wiekiem”. Wdrażanie zarządzania wiekiem polega na realizacji w firmach - w ramach różnych procesów - konkretnych działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy pracowników.

W artykule przedstawiono przykłady dobrych praktyk podejmowanych w wybranych przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania wiekiem. Praktyki zaprezentowano w podziale na 7 grup odnoszących się do odrębnych procesów zarządzania. Omówiono cele realizowanych działań oraz wyzwania związane z ich wdrażaniem w firmach. Zaprezentowane w artykule dobre praktyki mogą znaleźć zastosowanie w innych przedsiębiorstwach, w których dostrzega się problemy związane z utrzymywaniem zdolności do pracy pracowników.Ocena czynników ryzyka w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Karolina Mądrowska, Włodzimierz Rosochacki

Artykuł podejmuje problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego z aktywnym udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Podstawowym celem rozważań  była identyfikacja czynników ryzyka wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu oraz opracowanie ich rankingu na podstawie analizy wartości tzw. indeksu ryzyka z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród grupy kierowców pojazdów uprzywilejowanych należących do różnych jednostek uprawnionych do posługiwania się tego typu pojazdami, funkcjonujących na obszarze aglomeracji szczecińskiej.Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej
Martin Liedtke

W artykule omówiono najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu dotyczącym środków ochrony indywidualnej z odniesieniami do dotychczas obowiązującej dyrektywy nr 89/686/EWG. 

19 i 20 stycznia 2016 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze i jedyne czytanie „Propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej i wycofania dyrektywy Rady 89/686/EWG” połączone z głosowaniem. Podstawą głosowania w PE był opublikowany przez Radę Europejską 4 września 2015 r. skonsolidowany tekst, wypracowany w „trilogu”, czyli w trakcie spotkań trójstronnych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, czyli instytucjami zaangażowanymi w proces ustawodawczy UE. Nieformalne negocjacje w trilogu przed każdorazowym czytaniem pozwalają znacznie skrócić zwykły tryb postępowania ustawodawczego.

Ponieważ PE wprowadzając własne zmiany redakcyjne i niewielkie uzupełnienia, wyraził zgodę na wynegocjowane w trilogu zmiany, rozporządzenie ŚOI — po ocenie zmian wprowadzonych przez Parlament przez Komisję Europejską i Radę — mogło zostać bez zwłoki, 31 marca 2016 r. , opublikowane. Nowe rozporządzenie zastąpiło dyrektywę ŚOI 89/686/EWG. Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer