Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (531) GRUDZIEŃ 2015
 • Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia
  dr Beata Taradejna, s. 8-12
 • Skuteczne zarządzanie stresem - studium przypadków
  mgr Jarosław Grobelny, s. 13-15
 • Pilotażowe wdrożenie programu aktywizacji zawodowej JobAssist
  dr n. med. Katarzyna Kocoń-Rychter, dr Kamila Pawłowska, s. 16-19
 • Zasady ustalania przychodu pracownika korzystającego z dowozu do pracy zapewnianego przez pracodawcę
  mgr Konrad Aromiński, s. 20-23
 • Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
  dr inż. Rafał Hrynyk, prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, dr inż. Agnieszka Cichocka, s. 24-27
 • Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015
  dr inż. Małgorzata Suchecka, s. 28-29
 • Wybrane ujęcia i modele teoretyczne oceny efektywności kształcenia
  dr Beata Taradejna

  Efektywność kształcenia jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i wieloparametrycznym. Integruje ono w sobie podejścia: pedagogiczne, społeczne, ekonomiczne. Uwzględnia społeczne potrzeby, rozwój indywidualny jednostki, odnosi się do skuteczności procesu dydaktycznego.  Potrzeba badania efektywności kształcenia wynika z istoty edukacji. Proces dydaktyczny jest działalnością planową, polegającą na świadomym realizowaniu wyznaczonych celów kształcenia, przy odpowiednio zaplanowanych treściach, metodach i środkach.

  W artykule przedstawiono wybrane ujęcia i modele teoretyczne wykorzystywane w ewaluacji procesów kształcenia. Badanie oceny efektywności kształcenia służy stwierdzeniu, w jakim stopniu cele kształcenia zostały osiągnięte, czyli, jakie zmiany zaszły w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw osób uczących się. Wyniki uzyskane w procesach ewaluacyjnych służą udoskonaleniu procesu kształcenia.  Skuteczne zarządzanie stresem - studium przypadków
  mgr Jarosław Grobelny

  Artykuł prezentuje przegląd podstawowych koncepcji stresu wraz z ich odniesieniem do sytuacji pracy zawodowej. Przedstawiono konsekwencje silnego lub chronicznego stresu, na poziomie pracownika i całej organizacji. Opisane zostały najważniejsze metody diagnozy stresu w organizacji oraz przykładowe programy interwencji dotyczące zarządzania stresem. W podsumowaniu sformułowano propozycje zasad, na jakich powinny opierać się interwencje w tym obszarze.  Pilotażowe wdrożenie programu aktywizacji zawodowej JobAssist
  dr n. med. Katarzyna Kocoń-Rychter, dr Kamila Pawłowska

  Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń trenerskich powstałych w wyniku realizacji Programu JobAssist.

  Program JobAssist jest innowacyjnym narzędziem mającym za zadanie aktywizację osób niepracujących. Jego podstawowym celem jest wzrost świadomości własnego potencjału oraz zwiększenie motywacji osób niepracujących do szukania odpowiedniej pracy. Na całość programu składają się zintegrowane narzędzia szkoleniowe.

  Metoda, jaką zastosowano podczas przeprowadzanych szkoleń, jest pilotażowym narzędziem, opracowanym w ramach międzynarodowego projektu pn. „Better Employment Competencies through Individualized e-training – JobAssist”, dofinansowanego ze środków UE (Leonardo da Vinci).  Zasady ustalania przychodu pracownika korzystającego z dowozu do pracy zapewnianego przez pracodawcę
  mgr Konrad Aromiński

  Przedmiotem artykułu jest wskazanie uwarunkowań prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych przychodu pracowników, którzy korzystają  z zapewnianego przez pracodawcę transportu (dowozu) pracowników do miejsca położenia zakładu pracy. Prezentowana kwestia była przedmiotem licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, zakończonych wydaniem uchwały przez NSA oraz wyrokiem TK z 8.07.2014 r.  Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
  dr inż. Rafał Hrynyk, prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, dr inż. Agnieszka Cichocka

  W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania skanerów w inżynierii odwrotnej do projektowania i konstrukcji środków ochrony indywidualnej wymagających ścisłego dopasowania do osobnika, w tym przypadku butów oraz masek i półmasek. Przedstawiono modele stóp i twarzy, z których do tej pory korzystano  oraz metodologię postępowania z użyciem opisywanych skanerów.  Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015
  dr inż. Małgorzata Suchecka  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer