Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (512) MAJ 2014
Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – przykłady ćwiczeń fizycznych (2)
Marzena Malińska, Mirosław Smirnow

W artykule podjęto kontynuację tematyki poruszonej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 3/2014) dotyczącej profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w zakresie prowadzonych w miejscu pracy działań promujących aktywność fizyczną. Omówiono korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej, doniesienia dotyczące wysiłku fizycznego w pracy zawodowej oraz wskazówki i zalecenia dotyczące podejmowania takiej aktywności. Szczególną uwagę zwrócono na stronę praktyczną – możliwą do podejmowania na poziomie indywidualnym. W tym celu przedstawiono tygodniowy plan treningowy oraz przykłady prostych ćwiczeń fizycznych możliwych do wykonania w miejscu pracy.Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie
Martyna Ostrowska

Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji. Obecnie, w dobie konkurencji, nieetycznych zachowań i rosnących kosztów zatrudnienia stała się także źródłem odczuwanego stresu. Celem artykułu jest próba przybliżenia definicji, objawów, konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zgodnie ze starą zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono wyniki pilotażowego wdrożenia metody obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy. Badaniami objęto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiębiorstwach. Oszacowano koszty księgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa według rodzajów ciężkości wypadków. Ponadto na podstawie badań kwestionariuszowych oszacowano koszty przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny, a także dokonano analizy korzystania przez nich z opieki medycznej.Zasady ustalania i przestrzegania zakazu konkurencji
Karolina Aromińska

Pracodawca zgodnie z przepisami prawa pracy może zobowiązać każdego pracownika do przestrzegania zakazu konkurencji poprzez zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Granice swobody stron w tym zakresie wyznacza prawo pracy (głównie art. 101¹ k.p. i następne), ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zakaz konkurencji może obowiązywać pracownika zarówno podczas trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Ten czynnik jest szczególnie istotny, bowiem od niego zależy kwestia ewentualnej odpłatności umowy i sposób jej rozwiązania. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi zawierać postanowienia umowne określające okres obowiązywania zakazu, wysokość odszkodowania (jeśli jest wyższe niż 25% wynagrodzenia), jak również określać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym – wyniki badań własnych
Bożena Smagowska, Witold Mikulski, Izabela Jakubowska

W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika pochłaniania wybranych materiałów. Opisano ponadto metodę badań tego współczynnika w zakresie hałasu ultradźwiękowego, opartą na pomiarze czasu pogłosu na stanowisku badawczym zawierającym sześcienną komorę badawczą. Sformułowano wymagania w zakresie stosowania materiałów w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym.Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp.
dr inż. Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono nowe funkcje prezentacyjne portalu internetowego CIOP-PIB, ułatwiejące użytkownikom dostęp do informacji i materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer