Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (442-443) LIPIEC-SIERPIEŃ 2008
 • Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2)
  Maria Widerszal-Bazyl, s. 6-9
 • Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia
  Andrzej Najmiec, s. 10-13
 • Neurologiczne skutki zawodowej ekspozycji na ołów
  Paweł Gać, Marta Waliszewska, Marcin Zawadzki, Rafał Poręba, Ryszard Andrzejak, s. 14-17
 • Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy
  Paweł Górski, Leszek Morzyński, s. 18-22
 • Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu
  Leszek Morzyński, Paweł Górski, s. 24-27
 • Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości
  Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Anna Łuczak, s. 28-32
 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1)
  Anna Bogdan, Anna Charkowska, s. 36-40
 • Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach
  Zbigniew Makles, Wojciech Domański, s. 42-45
 • Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2)
  Maria Widerszal-Bazyl

  Jest to druga część artykułu poświęconego zagadnieniu stresu starszych pracowników. Omówiono w niej następujące kierunki działań mających na celu obniżenie poziomu stresu w tej grupie: zmiana postaw ogółu zatrudnionych wobec starszych pracowników, przyjmowanie do pracy, dostosowanie wymagań do możliwości starszych pracowników, zapewnienie większej swobody w pracy, szkolenie starszych pracowników, szkolenie kadry kierowniczej w zakresie "zarządzania wiekiem", promocja zdrowia wśród starszych pracowników.


  Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia
  Andrzej Najmiec

  W artykule omówiono zagadnienia kultury bezpieczeństwa oraz różne uwarunkowania sprawności kierowcy. Sprawne zachowanie kierowcy zależy od trzech warunków: 1) trafnej oceny samego siebie i sytuacji drogowej, 2) podejmowania właściwych decyzji oraz 3) sprawnych manewrów. Sprawność kierowcy zależy m.in. od wieku, cech osobowościowo-temperamentalnych, doświadczenia, zmęczenia lub monotonii.


  Neurologiczne skutki zawodowej ekspozycji na ołów
  Paweł Gać, Marta Waliszewska, Marcin Zawadzki, Rafał Poręba, Ryszard Andrzejak

  Narażenie na ołów stanowi w naszym kraju nadal istotny problem zdrowotny. W pracy zostały przedstawione aktualne poglądy dotyczące mechanizmów i skutków toksycznego wpływu ołowiu na układ nerwowy. Omówione zostały w szczególności wpływ ołowiu na centralny i obwodowy układ nerwowy, znaczenie ołowiu w powstawaniu nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego płodu, neuropsychologiczne skutki działania ołowiu na dzieci oraz mikromechanizmy zmian w układzie nerwowym w wyniku przewlekłej ekspozycji na ołów. Opisywane skutki ekspozycji na ołów powinny skłaniać do dalszej redukcji zawodowego i środowiskowego narażenia na ten metal, a istniejące rozbież- ności do kontynuowania badań w tej dziedzinie.


  Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy
  Paweł Górski, Leszek Morzyński

  W artykule przedstawiono system wspomagania profilaktyki narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy oparty na serwisie internetowym umieszczonym pod adresem http://www.serwis.wypadek.pl. W serwisie tym zawarto zestaw poradników i materiałów informacyjnych profilowanych pod kątem działów gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym, jak również użyteczne narzędzia, które mogą służyć jako pomoc w planowaniu działań profilaktycznych w zakładach pracy.


  Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu
  Leszek Morzyński, Paweł Górski

  Sygnał akustyczny generowany przez pojazd uprzywilejowany musi być dostatecznie głośny, aby w warunkach ruchu drogowego był dobrze rozpoznawany przez pozostałych uczestników ruchu. Wysoki poziom ciśnienia akustycznego sygnału ostrzegawczego powoduje, że dla załogi pojazdu uprzywilejowanego stanowi on uciążliwy i szkodliwy hałas. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat sygnalizacji akustycznej w pojazdach uprzywilejowanych jak również koncepcję ograniczenia niekorzystnego wpływu sygnału ostrzegawczego na załogę pojazdu uprzywilejowanego poprzez zastosowanie systemów aktywnej redukcji hałasu.


  Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości
  Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Anna Łuczak

  "W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach laboratoryjnych na modelowym stanowisku pracy. Zaproponowano wartość dopuszczalną hałasu infradźwiękowego dla stanowisk pracy koncepcyjnej wymagającej koncentracji uwagi, równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LGeq,Te nie powinien przekraczać 86 dB. Dodatkowo równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LAeq,Te nie powinien przekraczać 35-45 dB."


  Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1)
  Anna Bogdan, Anna Charkowska

  W artykule omówiono wpływ zanieczyszczenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na jakość środowiska w pomieszczeniach biurowych i na zdrowie pracowników. Przedstawiono również obecny stan prawny dotyczący kontroli czystości przewodów w Polsce i pozostałych krajach.  Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach
  Zbigniew Makles, Wojciech Domański

  W artykule przedstawiono ogólne informacje o MŚP i MP prowadzących działalność usługowo- produkcyjną z wykorzystaniem substancji chemicznych oraz towarzyszącej jej generacji niebezpiecznych odpadów. Omówiono wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami chemicznymi oraz funkcjonowania systemu zbierania i gromadzenia odpadów, a także funkcjonowania przykładowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Podano również akty prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące omawianego zagadnienia.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer