Kompetentne władze (właściwy organ)

Kompetentne władze (właściwy organ)

Ustanowienie lub powołanie przez państwa członkowskie kompetentnych władz, które byłyby odpowiedzialne za spełnianie obowiązków ustalonych w Dyrektywie Seveso II, a także w razie potrzeby powołanie organizacji wspomagających te organy na poziomie technicznym, zostało w Dyrektywie Seveso II zapisane w artykule 16. W Dyrektywie Seveso III natomiast, artykuł ten, jako artykuł 6, został znacznie rozszerzony o zapisy, które nakładają na państwa członkowskie zobowiązanie dotyczące zapewnienia pełnej koordynacji procedur wykonywania obowiązków, w przypadku, gdy państwa członkowskie ustanowią lub wyznaczą więcej niż jedną władzę właściwą. Pojawia się również zapis dotyczący współpracy kompetentnych władz i Komisji w zakresie działań wspierających wdrażanie Dyrektywy Seveso III, a ostatni z zapisów w tym artykule dotyczy zapewnienia przez państwa członkowskie, aby właściwe organy przyjmowały równoważne informacje przekazywane przez prowadzących zakłady zgodnie z innymi odpowiednimi przepisami Unii, które spełniają wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie. W takich przypadkach właściwe organy zapewniają spełnianie wymogów zawartych w niniejszej dyrektywie.