Zakaz użytkowania

Zakaz użytkowania

W odniesieniu do artykułu 19 nie zostały wprowadzone istotne zmiany w samym zapisie. Ustęp pierwszy dotyczący braku wyrażenia zgodny przez państwa członkowskie na funkcjonowanie zakładu, instalacji oraz obiektu magazynowego (lub jakiejkolwiek ich części) w przypadku, gdy prowadzący zakład podjął niewystarczające środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie poważnych awarii, został doprecyzowany o podstawę na jakiej taki zakaz funkcjonowania mógłby zostać podjęty, a mianowicie mogłyby to być: między innymi poważne przypadki zaniechania podjęcia niezbędnych działań wyszczególnionych w protokole kontroli.

Pozostałe zapisy tego artykułu nie uległy zmianie, a więc na mocy tego artykułu państwa członkowskie mogą zabronić użytkowania lub wprowadzania do użytku zakładu, instalacji lub obiektu magazynowego, lub jakiejkolwiek ich części, jeżeli prowadzący zakład w określonym czasie nie przedstawi zgłoszenia, sprawozdań lub innych informacji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy. Oczywiście państwa członkowskie zostały zobligowane do zapewnienia prowadzącemu zakład możliwości odwołania się od zakazu wydanego przez kompetentne władze (ustęp 2 artykułu 19).