Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych do publicznej wiadomości dyrektywa 82/501/EWG - załącznik VII