Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
BUDOWNICTWO

 

Faza 3: ZAKUP I UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zakupienia niewygodnych środków ochrony indywidualnej należy przeprowadzić dobór tych środków w porozumieniu z pracownikami. Pracownicy i (lub) ich przedstawiciele powinni być informowani o wszystkich podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w przypadku stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej.

Dobierając środki ochrony indywidualnej należy poszukiwać kompromisu między potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony oczu i twarzy, a wymogami procesu produkcyjnego

Na przykład:

Zamiast narzucać pracownikom model ochrony zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale nie zapewniający komfortu użytkowania lepszym rozwiązaniem jest zaproponowanie modelu o niższych parametrach ochronnych za to wygodniejszego w noszeniu. Dzięki temu istnieje większa szansa, że ochrona będzie przez pracowników stosowane podczas pracy.

Zamiast narzucać pracownikom obowiązek noszenia okularów ochronnych na terenie całego przedsiębiorstwa, można wydzielić i oznakować strefy, w których wymagane jest bezwzględne stosowanie okularów.

UWAGA: Znaki bezpieczeństwa mogą być użytecznym narzędziem przypominającym pracownikom o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej oraz pozwalającym na określenie stref, w których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Dostawa środków ochrony indywidualnej

Po otrzymaniu od dostawcy zamówionych środków ochrony indywidualnej należy sprawdzić, czy spełniają one wymagania ujęte w zamówieniu. W tym celu należy:

- sprawdzić oznaczenia znajdujące się na wyrobach lub opakowaniach;
- zapoznać się z instrukcją użytkowania.

W załączniku 5 podano wyjaśnienie symboli znakowania środków ochrony oczu i twarzy.

Instrukcja użytkowania środków ochrony oczu i twarzy powinna zawierać informacje dotyczące:

- czyszczenia, konserwacji, dezynfekcji oraz przechowywania wyrobów;
- obszaru stosowania oraz parametrów ochronnych;
- ograniczeń w stosowaniu;
- wyjaśnienia symboli znakowania, znajdujących się na wyrobie.Udostępnianie środków ochrony indywidualnej

Przydzielając środki ochrony indywidualnej należy:

- poinformować pracownika o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić go będzie stosowanie środków ochrony indywidualnej;
- zorganizować szkolenia i jeżeli jest taka potrzeba pokazy używania tych środków (np. w przypadku stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego lub sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości)
- zapewnić, że środki ochrony indywidualnej będą stosowane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem określonym w ich instrukcji użytkowania (z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji)
- zapewnić, aby instrukcje użytkowania były dostępne oraz zrozumiałe dla pracowników.


Po przeprowadzonych szkoleniach upewnij się, czy wszyscy użytkownicy środków ochrony indywidualnej zostali poinformowani na temat:

- kiedy powinni stosować środki ochrony indywidualnej;
- kiedy powinny one zostać naprawione lub wymienione;
- jakie są ograniczenia w ich stosowaniu.


Nadzoruj stosowanie środków ochrony indywidualnej

Ponieważ środki ochrony indywidualnej są ostatnim elementem zabezpieczającym pracownika (po zastosowaniu innych metod prewencji), bardzo ważne jest ich stosowanie w czasie całego czasu ekspozycji na zagrożenie.

Nigdy nie pozwalaj na wyjątki od tej reguły, szczególnie w przypadku tzw. prac dorywczych, które "mają zająć tylko chwilę".

Badaj przyczyny nie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz podejmuj działania zapobiegawcze.

Konserwacja środków ochrony oczu i twarzy

Środki ochrony oczu i twarzy wymagają starannego obchodzenia się z nimi. Powinny być one odpowiednio przechowywane po zakończeniu użytkowania (na przykład w suchej, czystej szafce, a w przypadku małych przedmiotów, takich jak okulary dodatkowo w pudelku lub futerale).
Środki ochrony oczu i twarzy powinny być utrzymywane w czystości i odpowiednio naprawiane, zgodnie z instrukcją konserwacji dostarczoną przez producenta. Instrukcja ta powinna zawierać również informacje dotyczące zalecanych okresów wymiany lub czasu użytkowania. Środki ochrony indywidualnej są z zasady przeznaczone do osobistego użytku.
Jeżeli okoliczności wymagają, aby dany sprzęt był noszony przez więcej niż jedna osobę, podejmij odpowiednie działania w celu zapewnienia aby takie użytkowanie nie stwarzało jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub higienicznych dla różnych użytkowników.
Środki ochrony oczu i twarzy uszkodzone lub nadmiernie porysowane powinny być niezwłocznie wycofywane z użytkowania.
Proste konserwacje mogą być prowadzone przez przeszkolonych pracowników. W przypadku skomplikowanych napraw, powinny być one wykonywane przez specjalistyczny personel. W celu zapobieżenia niepotrzebnej stracie czasu, sugerowane jest aby w przypadku konieczności wymiany odpowiednie środki ochrony indywidualnej były zawsze dostępne i gotowe do użytku.

UWAGA: W myśl kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, naprawę, odpylanie lub odkażanie środków ochrony indywidualnej   

 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych