Wyszukiwanie w bazie substancji

 
NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Baza Niebezpieczne substancje chemiczne składa się z 3 zbiorów. Pierwszy obejmuje aktualizowany zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami wykaz wartości normatywów higienicznych (NDS, NDSCh i NDSP) i rekomendowanych norm i metod oznaczania substancji chemicznych stwarzających zagrożenie w powietrzu na stanowiskach pracy.

Dla substancji chemicznych z ustalonymi wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń przygotowany został zbiór informacji obejmujących nazwy substancji, ich synonimy, klasyfikację, właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne i informacje z zakresu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia inhalacyjnego, zatrucia drogą pokarmową, skażenia skóry, skażenia oczu.

Baza CMR zawiera zbiór informacji na temat substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze i mutagenne, zgodnie z Rozporządzeniem CLP (w tym klasyfikacja i oznakowanie, właściwości fizykochemiczne i wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, jeśli są one ustalone)