Wyszukiwanie w bazie substancji

 
Program
SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ

  

1

Przepisy prawne dotyczące substancji i mieszanin chemicznych w środowisku pracy

2

Substancje stwarzające zagrożenie w środowisku pracy (występowanie i oddziaływanie substancji chemicznych)

3

Bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych i usuwanie odpadów

4

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne – podstawowe zasady

5

Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne

 

 

Szkolenie zorganizowano w ramach zadania nr  4.SP.13 pt. „Utrzymanie i rozwój bazy wiedzy ChemPył – wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych”, V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Wykładowcy:

Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, eksperci w zakresie tematyki.