WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Archiwum - Normy

 

17.11.2016

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2016 r.

 

PN-Z-04466:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów


PN-Z-04467:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu etylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04474:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitropropanu, jako mieszaniny izomerów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04475:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 4-chloro-3-metylofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04476:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04477:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną


PN-Z-04478:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


PN-Z-04479:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie hydrochinonu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04480:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

 

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2015 r.

 

PN-Z-04461:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie adypinianu bis(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

W niniejszej normie podano metodę oznaczania adypinianu bis(2-etyloheksylu) (nr CAS: 103-23-1) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie adypinianu bis(2-etyloheksylu), jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 40 mg/m3

 

PN-Z-04462:2015-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) we frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) (nr CAS: 96-69-5) we frakcji wdychalnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu), jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

 

PN-Z-04463:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu (nr CAS: 5392-40-5) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania, opisanych w normie wynosi 2,7 mg/m3      

 

PN-Z-04464:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tetrametylosukcynonitrylu (nr CAS: 3333-52-6) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie tetrametylosukcynonitrylu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,26 mg/m3    

 

PN-Z-04465:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie heksachlorocyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów

W niniejszej normie podano metodę oznaczania heksachlorocyklopentadienu (nr CAS 77-47-4) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie heksachlorocyklopentadienu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,008 mg/m3   

 

PN-Z-04469:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tlenków żelaza we frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tlenków żelaza (nr CAS: 1309-37-1) we frakcji respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się wobec innych związków żelaza, których obecność w badanym powietrzu powoduje zawyżenie wyniku oznaczania. Najmniejsze stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na żelazo, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,35 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)     

 

PN-Z-04468:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie selenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

W niniejszej normie podano metodę oznaczania selenu (nr CAS: 7782-49-2) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności gazowych związków selenu (selenowodoru, fluorków) w badanym powietrzu. Najmniejsze stężenie selenu i jego związków w przeliczeniu na selen, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,01 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)

 

PN-Z-04470:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tlenku magnezu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tlenku magnezu (nr CAS: 1309-48-4) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie tlenku magnezu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 1 mg/m3 (dla objętości powietrza 360 l)

 

 PN-Z-04471:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

W niniejszej normie podano metodę oznaczania molibdenu (nr CAS: 7439-98-7) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie molibdenu i jego związków w przeliczeniu na molibden, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,4 mg/m3 (dla objętości powietrza 600 l)

 

PN-Z-04472:2015-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

W niniejszej normie podano metodę oznaczania manganu (nr CAS: 7439-96-5) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie manganu i jego związków w przeliczeniu na mangan, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,02 mg/m3 we frakcji wdychalnej aerozolu i 0,005 mg/m3 we frakcji respirabilnej aerozolu (dla objętości powietrza 600 l)

 

31.03.2015

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2014 r.

 

PN-Z-04031-12:2014 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości aniliny i jej pochodnych - Część 12: Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania aniliny (nr CAS: 62-53-3) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie aniliny, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,19 mg/m3

 

PN-Z-04073-1:2014 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków  Część 1: Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

W niniejszej normie podano metodę oznaczania dekatlenku tetrafosforu (nr CAS: 1314-56-3) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności w badanym powietrzu innych związków fosforu(V), arsenu i jego związków. Najmniejsze stężenie dekatlenku tetrafosforu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,1 mg/m3.

 

PN-Z-04447:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie  zawartości  cykloheksanonu na  stanowiskach  pracy metodą  chromatografii  gazowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości cykloheksanonu (nr CAS: 108-94-1) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie cykloheksanonu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 2 mg/m3.

 

PN-Z-04448:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie  zawartości  cykloheksanolu na  stanowiskach  pracy metodą  chromatografii  gazowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości cykloheksanolu (nr CAS: 108-93-0) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie cykloheksanolu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

 

PN-Z-04449:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie butan-2-onu  na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości butan-2-onu (metyloetyloketonu), nr CAS: 78-93-3, w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie butan-2-onu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 44,5 mg/m3.

 

PN-Z-04450:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek na filtry

W niniejszej normie podano metodę oznaczania chlorowodoru (nr CAS: 7647- 01-0) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem metody turbidymetrycznej z pobieraniem próbek na filtry. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności w badanym powietrzu: chloru, bromu, bromowodoru, jodu, siarczków i siarkowodoru. Najmniejsze stężenie chlorowodoru, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,5 mg/m3

 

PN-Z-04451:2014 Ochrona czystości powietrza -  Oznaczanie diacetylu  na  stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania diacetylu (nr CAS: 431-03-8) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie diacetylu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,04 mg/m3

 

PN-Z-04452:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kwasu trichlorooctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania kwasu trichlorooctowego (nr CAS: 76-03-9) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie kwasu trichlorooctowego, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,2 mg/m3

 

PN-Z-04453:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bezwodnika trimelitowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania bezwodnika trimelitowego (nr CAS: 552-30-7) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie bezwodnika trimelitowego, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,004 mg/m3

 

PN-Z-04454:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kobaltu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

W niniejszej normie podano metodę oznaczania kobaltu (nr CAS: 7440-48-4) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie kobaltu i jego związków, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,002 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)

 

PN-Z-04455:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-(dietyloamino)etanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 2-(dietyloamino)etanolu (nr CAS: 100-37-8) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 2-(dietyloamino)etanolu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1,3 mg/m3

 

PN-Z-04456:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,3-etylenotiomocznika na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,3-etylenotiomocznika (nr CAS: 96-45-7) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 1,3-etylenotiomocznika, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,01 mg/m3

 

PN-Z-04457:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 3-amino-1,2,4-triazolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 3-amino-1,2,4-triazolu (nr CAS: 61-82-5) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 3-amino-1,2,4-triazolu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,015 mg/m3

 

PN-Z-04458:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bromoetanu na stanowiskach pracy metodą  chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

W niniejszej normie podano metodę oznaczania par bromoetanu (nr CAS: 74-96-4) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie bromoetanu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

 

PN-Z-04459:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bromoetenu na stanowiskach pracy metodą  chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości bromoetenu (nr CAS: 593-60-2) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie bromoetenu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,008 mg/m3

 

PN-Z-04460:2014 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie kwasu akrylowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości kwasu akrylowego (nr CAS: 79-10-7) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie kwasu akrylowego, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

 

06.09.2013

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza  - 2013 r.

 

PN-Z-04073-4:2013-08  Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków - Część 4: Oznaczanie pentachlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości pentachlorku fosforu (nr CAS: 10026-13-8) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie pentachlorku fosforu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,07 mg/m3

 

PN-Z-04073-3:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fosforu i jego związków - Część 3: Oznaczanie trichlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości trichlorku fosforu (nr CAS: 7719-12-2) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie trichlorku fosforu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,1 mg/m3

 

PN-Z-04441:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości nitroetanu (nr CAS: 79-24-3) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie nitroetanu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 7,5 mg/m3

 

PN-Z-04443:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny (nr CAS: 101-14-4) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 2 µg/m3

 

PN-Z-04444:2013-08 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bifenylo-4-aminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości bifenylo-4-aminy (nr CAS: 92-67-1) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie bifenylo-4-aminy, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,1 µg/m3

 

PN-Z-04445:2013-08Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-metyloazirydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości 2-metyloazirydyny (nr CAS: 75-55-8) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 2-metyloazirydyny, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,47 mg/m3

 

 

27.05.2012

Normy z zakresu ochrony czystości powietrza ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny  - 2012 r.

 

PN-Z-04024-3:2012 
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości baru i jego związków -- Część 3: Oznaczanie baru i jego związków rozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-Z-04013-3:2012 
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości berylu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie berylu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową 

 

PN-Z-04439:2012 
Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,2-epoksy-3-fenoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 


PN-Z-04263-1:2012 
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości glinu i jego związków -- Część 1: Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej 


PN-Z-04440:2012 
Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie ortokrzemianu tetraetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 


PN-Z-04216-2:2012 
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

 

PN-Z-04263-1:2012 
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości srebra i jego związków -- Część 2: Oznaczanie srebra i jego związków nierozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej