WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Archiwum - Aktualności

 

20.07.2018

W związku z napływającymi pytaniami wynikającymi z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)  przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie pyłów figurujących w nowym Rozporządzeniuw odniesieniu do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz.  1348).

Celem tego zestawienia jest przekazanie Państwu informacji w jaki sposób interpretować wprowadzone zmiany, a tym samym jak identyfikować pyły na stanowisku pracy i w jaki sposób wykonywać pomiary ich stężeń w powietrzu.

Wprowadzona nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie NDS i NDN (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286) zmiana tj. połączenie dwóch wykazów: Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych oraz Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów, jest spowodowana wprowadzeniem wartości NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) – 0,1 mg/m3. W związku ze zmianą nazewnictwa dla większości pyłów, może pojawiać się problem z wytypowaniem pyłów, dla których są ustalone wartości NDS rozporządzeniem (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

W nowym, obowiązującym od 21 sierpnia 2018 r. Rozporządzeniu, wartości NDS dla pyłów nie są uzależnione od procentowej zawartości krystalicznej krzemionki.

W przypadku pyłów, dla których jest podana notacja 7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej - konieczne jest oznaczanie zarówno stężeń pyłów występujących w nowym rozporządzeniu pod nazwami np. Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, apatyt, Cement portlandzki, Grafit naturalny, Kaolin, Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, jak i stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej – kwarc [14808-60-7]; krystobalit [14464-46-1] (poz. 315 Wykazu).

Ocena narażenia pracowników w tych przypadkach powinna być przeprowadzana w doniesieniu do dwóch wartości NDS:

 • wartości NDS podanej dla krzemionki krystalicznej (poz. 315 Wykazu), której oznaczanie stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opublikowanymi w PiMOŚP 2012 nr 4(74)
 • wartości NDS dla np. Węgla kamiennego, Węgla brunatnego, Apatytu, Cementu portlandzkiego, Grafitu naturalnego, Kaolinu, Krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, których stężenia frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej należy oznaczać metodą grawimetryczną (wagową).

W celu ułatwienia pracodawcom i laboratoriom środowiskowym korzystania z nowego rozporządzenia MRPiPS przygotowaliśmy zestawienie nazw PYŁÓW wg „nowego” i „starego” rozporządzenia wraz z komentarzami, które przekazujemy w załączeniu.

 

18.07.2018

Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348) wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Rozporządzenie to wejdzie w życie 21 sierpnia 2018 roku i od tego czasu będzie obowiązywał nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem. 

Ponieważ wprowadzone zmiany, a przede wszystkim połączenie dwóch wykazów tj. Wykazu NDS dla czynników chemicznych i Wykazu NDS dla pyłów, może sprawiać problemy pracodawcom i laboratoriom środowiskowym zachęcamy Państwa do zadawania pytań i zgłaszania problemów drogą mailową lub poprzez forum dyskusyjne bazy CHEMPYŁ.

 

20.06.2018
24 kwietnia 2018 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczęła kampanię informacyjną 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, której polską edycję prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem głównym tej kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Oficjalne otwarcie polskiej edycji kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” miało miejsce 9 maja 2018 r. podczas Konferencji Prasowej. Od tego czasu prezentacje nt kampanii podczas seminariów, warsztatów, czy konferencji dot. substancji niebezpiecznych miały miejsce m.in. w Szczyrku, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Częstochowie. Kolejne wydarzenia planowane są we wrześniu i październiku. Do udziału w kampanii zachęcamy organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wzięcia udziału w Kampanii!

Więcej informacji na polskiej stronie poświęconej Kampanii (tutaj).
Film o Kampanii: (tutaj).

 

29.03.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzony jest projekt badawczy pn.: „Badanie rozkładu stężeń wybranych substancji chemicznych endokrynnie aktywnych we frakcjach cząstek emitowanych do środowiska pracy”. Projekt prowadzony w ramach IV etapu  programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” przewidziany jest na lata 2017-2019.

W 2017 roku, w ramach 1. etapu projektu badawczego opracowano metody oznaczania następujących ftalanów i nonylofenolu w obecności związków współwystępujących:

 • dietylu ftalan (DEP),
 • dibutylu ftalan (DBP),
 • di(2-etyloheksylu)
 • ftalan (DEAP)
 • di-n-oktylu ftalan (DNOP)
 • benzylo butylu ftalan (BBP);
 • di(2-etyloheksylu) ftalan (DEHP)
 • 4 – nonylofenol.

Do oznaczania wybranych substancji endokrynnie aktywnych zastosowano techniki chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas oraz metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Dla 6 ftalanów ustalono oznaczalność na poziomie 0,022 μg/m3.

W 2. etapie badań planowane są pomiary środowiskowe w zakładach pracy, w których te substancje mogą występować.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji tego projektu. Poszukujemy zakładów pracy, w których stosowane są związki wymienione powyżej. Jeśli wyraziliby Państwo zgodę na wykonanie pomiarów w Państwa zakładzie, wyniki przeprowadzonych badań zostaną Państwu udostępnione nieodpłatnie i przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwa firmie. Otrzymane sprawozdanie będzie dla Państwa przydatne do oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone badania mają charakter wyłącznie naukowy, a przedsiębiorcy udostępniający pole do badań pozostają anonimowi.

Kierownikiem zadania badawczego jest dr hab. Małgorzata Szewczyńska - Kierownik Pracowni Zagrożeń Chemicznych, tel. (022) 623 32 52, e-mail: mapol@ciop.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

30.01.2018

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398/UE z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=PL

16/11/2017

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, do którego można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Czas trwania konsultacji:  14 listopada 2017 r. - 6 grudnia 2017 r.

 

Jak wynika z informacji o konsultacjach publicznych umieszczonych na stronie BIP MRPiPS,celem wydania nowego rozporządzenia jest konieczność:

 • wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. Państwa członkowskie mają wprowadzić postanowienia tej dyrektywy w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.;
 • wprowadzenia 13 nowych wniosków Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MKds.NDSiN) skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy (w latach 2014 – 2017). Komisja ta została powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1772, z późn. zm.). Do zadań MKds.NDSiN należy m.in. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348) wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). W związku z wyznaczonym terminem wprowadzenia postanowień ww. dyrektywy - termin wejścia w życie nowego rozporządzenia przewidziano także na dzień 21 sierpnia  2018 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem

 

19/09/2017

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 2004/37/WE
w sprawie ochrony pracowników zagrożeniem dotyczącym narażenia na czynniki rakotwórcze
i mutagenne podczas pracy

 

Choroby nowotworowe związane z narażeniem na czynniki rakotwórcze w pracy stanowią poważny problem we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Choroby te są przyczyną około 53% zgonów związanych z pracą. Dla porównania w przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 %, a w przypadku chorób układu oddechowego 6 %[1].

Jedno z priorytetowych działań określonych w programie prac Komisji Europejskiej z 2016 r. jest poprawa ochrony zdrowia pracowników poprzez ograniczenie narażenia zawodowego na działanie rakotwórczych czynników chemicznych, zwiększenie skuteczności prawodawstwa UE w tym obszarze oraz zagwarantowanie większej przejrzystości i zapewnienie podmiotom gospodarczym równych warunków działania. Podstawowym działaniem Komisji w tym obszarze jest ustalanie wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (binding occupational exposure limit value – BOELV) dla substancji chemicznych spełniających kryteria klasyfikacji dla czynników rakotwórczych kategorii 1A lub 1B, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)[2].

W wyniku prac Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowych dopuszczalnych wartości narażenia dla 11 czynników chemicznych i zmianę dla 2 czynników (chlorek winylu, pyły drewna) oraz pozostawienie wartości dla benzenu. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny skutków szacuje się, że działania w tym obszarze pozwolą ocalić około 100 000 istnień ludzkich do 2069 r.


[1]    Zgromadzone na szczeblu europejskim szacunkowe dane dotyczące obrażeń doznanych w pracy i złego stanu zdrowia spowodowanego pracą, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work – Healthy Work – For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singapur, prezentacja przygotowana na konferencję prezydencji UE zorganizowaną w Atenach w czerwcu 2014 r.

[2]    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

 

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: 

 

 

16/05/2017

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE

 

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 luty 2017 r., L 27, s. 115-120. Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0164

 

Weszła ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu (Artykuł 8).

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018 r (Artykuł 7).

W sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, państwa członkowskie mogą skorzystać
z okresu przejściowego kończącego się najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2023 r. w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla tlenku azotu, ditlenku azotu i tlenku węgla.

W okresie przejściowym państwa członkowskie mogą nadal stosować następujące dopuszczalne wartości zamiast wartości określonych w załączniku:

 1. w odniesieniu do tlenku azotu – obowiązujące dopuszczalne wartości określone zgodnie z załącznikiem do dyrektywy 91/322/EWG;
 2. w odniesieniu do ditlenku azotu i tlenku węgla – krajowe dopuszczalne wartości obowiązujące w dniu 1 lutego 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: 

 

11/2016

Inauguracja polskiej wersji językowej modelu Stoffenmanager® podczas XVII Sympozjum „Higiena pracy - aktualne problemy” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych (25/10/2016)

Dnia 25 października 2016 r. podczas rozpoczęcia XVII Sympozjum PTHP w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi dokonano oficjalnej inauguracji polskiej wersji modelu Stoffenmanager®. Inauguracji dokonał prezes PTHP prof. Sławomir Czerczak w obecności ponad 130 uczestników będących przedstawicielami przedsiębiorstw, inspekcji oraz instytutów naukowych i badawczych. Jest to jeden z pierwszych kroków implementacji w Polsce narzędzia Stoffenmanager® służącego do szacowania narażenia na substancje chemiczne oraz ryzyka wynikającego z tego narażenia.

 

10/2016

Zapraszamy do testowania nowego prostego programu do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy. Program ten umożliwia dokonanie oceny narażenia inhalacyjnego metodą jakościową i określenie potrzeby wprowadzenia środków prewencji. Zachęcamy do korzystania i zgłaszania Państwa uwag. Program jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej bazy CHEMPYŁ.

 

   JAKOŚCIOWA METODA OCENY RYZYKA

 

08/2016

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w bezpłatnych seminariach n.t. „ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE i CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”, weryfikujących wyniki uzyskane w ramach III etapu programu wieloletniego  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2014-2016, które odbędą się w dniach 20, 22, 27 i 29 września 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16.

Zgłoszenia drogą mailową na adres: izgor@ciop.pl.

 

Programy seminariów znajdziecie Państwo poniżej:

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (20.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220)
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (22.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220)
Zagrożenia biologiczne i chemiczne w środowisku pracy (27.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220)
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy - nanomateriały (29.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220)

 

06/2016

Już jest! Stoffenmanager w polskiej wersji językowej

https://stoffenmanager.nl/default.aspx

Zapraszamy do korzystania!  Program o nazwie Stoffenmanager® w wersji 6.4.1. Basic jest nieodpłatnie dostępny online, od maja br. w języku polskim. Program ten umożliwia przeprowadzenie oceny narażenia na substancje chemiczne, oceny ryzyka i kontroli narażenia poprzez podejmowanie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem. Stoffenmanager® Basic składa się z podstawowych funkcjonalności, takich jak pasmowa ocena ryzyka, ilościowa ocena narażenia i ocena ryzyka, środki prewencji oraz tworzenie stanowiskowych instrukcji BHP (SIBHP). Na obecnym etapie umożliwia on jakościową ocenę ryzyka związanego z narażeniem inhalacyjnym i narażeniem przez skórę na czynniki chemiczne, ale też ilościową ocenę narażenia i ocenę narażenia pracownika zgodnie z REACH.

Program opracowany został w Holandii przez TNO Quality of Life, Arbo Unie oraz Beco dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia.

Od maja 2014 wszelka działalność związana z dalszym rozwojem platformy, szkoleniami, helpdeskiem, komunikacją oraz promocją prowadzona jest przez Cosanta BV. Polska wersja Stoffenmanager® udostępniana jest we współpracy z CIOP oraz IMP.

Pomocne w rozpoczęciu pracy ze Stoffenmanager® są bezpłatne seminaria internetowe (webinars) organizowane regularnie dla nowych użytkowników. Prosimy sprawdzić kalendarz planowanych webinarów pt. „Quick & Smart start with Stoffenmanager®” (w jęz. angielskim). W przyszłości webinar ten będzie dostępny również w języku polskim. 

 

2015

Już jest! Forum dyskusyjne w bazie CHEMPYŁ https://www.ciop.pl/forumbhp/forums/list.page
Zapraszamy Państwa do wymiany informacji i poglądów z zakresu oceny i ograniczania ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin oraz pyłów w środowisku pracy! Zapraszamy do zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielą Państwu nasi eksperci. Każdy użytkownik może mieć dostęp do forum po zalogowaniu się. W celu ułatwienia prowadzenia dyskusji zaproponowano podział na odpowiednie grupy tematyczne, tj.

  • Pomiary i ocena narażenia na substancje chemiczne i pyły
  • Ocena ryzyka
  • Prewencja – nowe rozwiązania
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi i pyłami
  • Ustawodawstwo - problemy z implementacją do praktyki
  • Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Inne zagadnienia. 

Komentarz eksperta będzie dostępny dla wszystkich użytkowników bez logowania się.

 

 *** 

 

Stanowisko CIOP-PIB dotyczące odstępstw od stosowania przez akredytowane laboratoria środowiskowe metod podanych w Polskich Normach z zakresu ochrony czystości powietrza na stanowiskach pracy lub metod referencyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166), jak również dokument Polskiego Centrum Akredytacji DAB-07 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Wymagania szczegółowe.(Wydanie 10 z dnia 16.10.2013r.) nakłada obowiązek wykonywania pomiarów w celu oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły z zastosowaniem metod określonych w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, czyli laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości.

W wyniku systematycznie prowadzonego przeglądu Polskich Norm przez Polski Komitet Normalizacyjny, normy z zakresu ochrony czystości powietrza są wycofywane ze zbioru Polskich Norm, najczęściej ze względu na niedostosowanie do ustalonych przez PKN reguł pisania norm.
Naszym zdaniem w przypadku gdy metody podane w normach wycofanych spełniają wymagania normy PN EN 482:2012 odnośnie selektywności, oznaczalności, zakresu oznaczania i całkowitej niepewności to mogą być stosowane w dalszym ciągu do przeprowadzania pomiarów stężeń substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy. Innym rozwiązaniem, przede wszystkim w przypadkach, gdy akredytowane laboratoria środowiskowe posiadają nowocześniejszą aparaturę od aparatury zalecanej w wycofanych Polskich Normach, jest stosowanie własnych procedur badawczych pod warunkiem, że będą opracowane i zwalidowane zgodnie z wymaganiami normy PN EN 482:2012. Procedury badawcze z metodami oznaczania substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy spełniające wymagania tej normy należy uznać jako metody referencyjne. 

W przypadku, gdy powyższe wyjaśnienie nie będzie wystarczające do uznania własnych procedur badawczych, zgodnych z ww. normą, jako referencyjnych przez Polskie Centrum Akredytacji możemy podjąć się wydania szczegółowych opinii dotyczących opracowanych przez Laboratorium Badawcze LEMITOR Ochrona Środowiska SP.z o.o. procedur. W celu uzyskania takich opinii prosimy o przesłanie pełnej dokumentacji dotyczącej tych procedur wraz z danymi walidacyjnymi do CIOP-PIB.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące metod oznaczania substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia są podane w poradniku nt.: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2014, wydawnictwie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dostępnym w CIOP-PIB. W poradniku tym dla substancji chemicznych, dla których nie ma Polskich Norm z metodami oznaczania lub normy zostały wycofane, podane są metody referencyjne opracowane i zwalidowane przez zespoły pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego lub Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i opublikowane w czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy.  Metody te mogą być stosowane przez laboratoria środowiskowe, oczywiście po wyznaczeniu podstawowych parametrów walidacyjnych.

 

 ***

 

NOWE ZAKTUALIZOWANE I ZWERYFIKOWANE IX WYDANIE PORADNIKA nt.: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2014, w którym zostały uwzględnione zmiany wynikające zrozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U.  z 2014, nr 817), jak również zmiany w innych przepisach krajowego ustawodawstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Poradnik można zakupić w CIOP-PIB.

 

29.08.2014

Uwaga od września zmiany niektórych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych.

Ukazało się nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.).

Zmianie uległy wartości 18 najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wprowadzone zostały także wartości dla 6 nowych substancji, tj. 3,4-dichloroaniliny, mieszaniny izomerów eteru oktabromodifenylowego, heksachloroclopentadienu, trichlorku fosforylu, frakcji wdychanej peroksoboranu(III) sodu i jego hydratów i 4,4’-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu). Zmiany w wykazie umieszczone zostały w bazie CHEMPYŁ w zakładce NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE w Tabeli obowiązujących wartości NDS i metod oznaczania substancji chemicznych. Zapraszamy!

 

28.04.2014

28 kwietnia 2014

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

 

„Bezpieczeństwo i zdrowie przy stosowaniu substancji chemicznych w pracy" stały się tematem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2014r. Na stronach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dostępny jest raport zatytułowany Bezpieczeństwo i zdrowie przy stosowaniu substancji chemicznych w pracy (ang. Safety and health in the use of chemicals at work) w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i rosyjskim.

 

Raport ILO przygotowany ze względu na obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy wskazuje, że mimo przydatności substancji chemicznych należy podejmować niezbędne kroki w celu zapobiegania i kontrolowania potencjalnego ryzyka związanego z ich stosowaniem dla pracowników, miejsc pracy, społeczności i środowiska. Raport ten stanowi przegląd obecnej sytuacji w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich wpływu na miejsca pracy i środowisko, w tym krajowych, regionalnych i międzynarodowych wysiłków zmierzających do ich rozwiązania. Raport zawiera także elementy do przygotowania programów na poziomie przedsiębiorstwa, które przyczynią się do zapewnienia rzetelnego zarządzania chemikaliami w pracy. Informacje na ten temat znaleźć można także w najnowszym numerze Bezpieczeństwa Pracy

 

14.10.2013

 Projekt tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (projekt z dnia 18 czerwca 2013 r.) umieszczono na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale - projekty aktów prawnych – projekty rozporządzeń i zarządzeń (prawo pracy). Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień zewnętrznych.

 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy-/

 

10.05.2013 r.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w dniu 10 maja 2013r. odbyło się 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy poświęcone dyskusji dotyczącej propozycji wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia dla frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)

NDS - 0,1 mg/m3


Po wprowadzeniu wartości NDS dla krystalicznej krzemionki konieczne będzie stosowanie nowej metody oznaczania tej substancji w powietrzu na stanowiskach pracy.

Metoda oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej z zastosowaniem spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) została opracowana przez dr Aleksandrę Maciejewską z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i opublikowana w zeszycie 4(74) z 2012 r. kwartalnika Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”.
W rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy metodę tą należy uznać za rekomendowaną.

Aktualnie stosowane metody podane w normach PN-91/Z-04018/02, PN-91/Z-04018/03 oraz PN-91/Z-04018/04 nie będą mogły być wykorzystywane do pomiarów stężeń frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki z uwagi na zbyt niską oznaczalność i nieselektywność.