WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Archiwum - Metody

 

13.11.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (93) 2017

 

Cyklofosfamid Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Wodorek litu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - JOLANTA SURGIEWICZ

 

05.09.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (92) 2017

 

1,2-Dimetoksyetan  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - MAŁGORZATA KUCHARSKA , WIKTOR WESOŁOWSKI    

2-Etyloheksan-1-ol Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy - ANNA JEŻEWSKA

2,2’-Oksydietanol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - ANNA JEŻEWSKA

Propano-1,2-diol.  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - WIKTOR WESOŁOWSKI,  MAŁGORZATA KUCHARSKA  

Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy  - MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA   

 

05.05.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (91) 2017

 

Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – ELŻBIETA DOBRZYŃSKA

Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – JOANNA KOWALSKA

 

18.11.2016

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (89) 2016


Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ
Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne  występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA, MAŁGORZATA POŚNIAK

30.09.2016

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (88) 2016


Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ
Eter oktabromodifenylowy – mieszanina izomerów. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas MAŁGORZATA KUCHARSKA, WIKTOR WESOŁOWSKI
Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ

 

30.06.2016

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (87) 2016

 

Akrylamid Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy  ANNA JEŻEWSKA

N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
JOANNA KOWALSKA

Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy AGNIESZKA WOŹNICA

Cisplatyna Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA, MAŁGORZATA POŚNIAK, SYLWIA KRZEMIŃSKA

N,N-Dimetyloacetamid Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną AGATA WZIĄTEK, DOMINIKA ADAMUS, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Ftalan dibutylu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy AGNIESZKA WOŹNICA

Metotreksat Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy SŁAWOMIR BRZEŹNICKI, MARZENA BONCZAROWSKA, KAROLINA MIKOŁAJEWSKA

2-Metylo-4,6-dinitrofenol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy ANNA JEŻEWSKA

Toluilenodiizocyjanian Oznaczanie izomerów toluilenodiizocyjanianu metodą wysokosprawnej chromatografii i cieczowej MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

 

 

29.01.2016

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 4 (86) 2015

 

Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ANNA JEŻEWSKA

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (85) 2015

 

Dimetyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy JOANNA KOWALSKA, AGNIESZKA WOŹNICA

Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (84) 2015

 

Akrylan etylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną MARZENA BONCZAROWSKA, AGATA WZIĄTEK, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Dichlorobenzen. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną AGATA WZIĄTEK, KATARZYNA JANOSZKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Eter tert-butylowo-etylowy. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją mas WIKTOR WESOŁOWSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (83) 2015

 

Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy ELŻBIETA DOBRZYŃSKA, AGNIESZKA WOŹNICA

 

 

31.03.2015

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 4 (82) 2014

 

Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
Agnieszka Woźnica, Joanna Kowalska, s. 129

 

W artykule przedstawiono metodę oznaczania bezwodnika octowego w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym (DAD).
Metoda polega na adsorpcji bezwodnika octowego  na  filtry z włókna szklanego z naniesioną 3,4-dimetoksybenzyloaminą i ftalanem dioktylu, ekstrakcji utworzonej pochodnej roztworem amoniaku i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Analizę prowadzono w układzie faz odwróconych (faza ruchoma: acetonitryl: kwas fosforowy) z zastosowaniem kolumny Ultra C18.
Zakres pomiarowy wynosi 1,2 - 24 mg/m3 dla próbki powietrza o objętości 7,5 l. Granica wykrywalności (LOD) metody wynosi 3,1 ng/ml, natomiast granica oznaczalności (LOQ) 9,3 ng/ml.
Opracowaną metodę oznaczania bezwodnika octowego zapisano w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w Załączniku.

 

4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
Anna Jeżewska, s. 143

W artykule przedstawiono metodę oznaczania 4-chloro-3-metylofenolu w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID).
Metoda polega  na  adsorpcji  4-chloro-3-metylofenolu na filtrze polipropylenowym, ekstrakcji acetonitrylem i analizie chromatograficznej  otrzymanego roztworu.
Metoda umożliwia oznaczanie 4-chloro-3-metylofenolu w zakresie stężeń 0,5 - 10 mg/m³ dla próbki powietrza o objętości 90 l.

 

05.11.2014

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (81) 2014

 

Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. ANNA JEŻEWSKA, AGNIESZKA WOŹNICA

Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA, EMILIA PĄGOWSKA, MAŁGORZATA POŚNIAK, KRYSTYNA PYRZYŃSKA

Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy. ANNA JEŻEWSKA, AGNIESZKA WOŹNICA 

Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach. ALEKSANDRA MACIEJEWSKA, MAŁGORZATA KRÓL

 

30.09.2014

 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (80) 2014

 

1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej. AGNIESZKA WOŹNICA

 

22.07.2014

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (79) 2014

 

Akrylan 2-etyloheksylu. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. AGATA WZIĄTEK, KATARZYNA JANOSZKA, JAN GROMIEC

Cyklopentan. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. MAŁGORZATA KUCHARSKA, WIKTOR WESOŁOWSKI, JAN GROMIEC

3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie. ANNA JEŻEWSKA

Difenyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI, JAN GROMIEC

Metoksyanilina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI, JAN GROMIEC

Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. EWA GAWĘDA

Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. EWA GAWĘDA

 

31.01.2014

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (76) 2013

 

Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe. ANNA JEŻEWSKA

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 4 (78) 2013

 

Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.  MAŁGORZATA POŚNIAK, MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA,

Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza JOANNA KOWALSKA

 

27.05.2013
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (75) 2013


Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy. ANNA JEŻEWSKA
Chromatograficzne oznaczanie  tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy. AGNIESZKA WOŹNICA
Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy. JOLANTA SURGIEWICZ
Oznaczanie bromoetanu w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją MAS. WIKTOR WESOŁOWSKI, MAŁGORZATA KUCHARSKA, JAN GROMIEC
Oznaczanie bromoetenu w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją MAS. MAŁGORZATA KUCHARSKA, WIKTOR WESOŁOWSKI, JAN GROMIEC
Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. ANNA JEŻEWSKA
Oznaczanie kwasu akrylowego w powietrzu  środowiska pracy metodą  wysokosprawnej chromatografii cieczowej. SŁAWOMIR BRZEŹNICKI, MARZENA BONCZAROWSKA, JAN GROMIEC
Zastosowanie chromatografii gazowej  z detektorem wychwytu elektronów  w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza. JOANNA KOWALSKA
Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy. EWA GAWĘDA
Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy. EWA GAWĘDA
Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy. EWA GAWĘDA

Streszczenia dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.04.02.2012
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (71) 2012


Bezwodnik trimelitowy – metoda oznaczania.  Anna Jeżewska
Butan-2-on – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec
Cykloheksanon – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec
2-(Dietyloamino)etanol – metoda oznaczania. Joanna Kowalska
Fenylohydrazyna – metody oznaczania. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Jan Gromiec
Kwas siarkowy(VI) – frakcja torakalna – metoda oznaczania. Małgorzata Pośniak, Beata Pestka-Pędziwiatr
Kwas trichlorooctowy – metoda oznaczania. Anna Jeżewska
Mangan i jego związki – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz
Nitroetan – metoda oznaczania. Agnieszka Woźnica, Anna Jeżewska
Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania. Ewa Gawęda
Tlenek wapnia – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz
Trichlorek fosforu – metoda oznaczania. Ewa Gawęda

Pełne teksty metod dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.