Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - OGÓLNIE

 

 

 

PLAKATY/POSTERS
- pr. zb. pod red. M. Derlickiej, oprac. graficzne - W. Pluta

Katalog zawiera plakaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Składa się z 3 części i indeksu nazwisk autorów plakatów. Część I obejmuje plakaty przedwojenne (1935-1939) z archiwum CIOP-PIB oraz esej pt.: ”Reklama zdrowego rozsądku. Podróż do źródeł nowoczesnego plakatu bezpieczeństwa pracy.” Część II zawiera plakaty z lat 1949-1986 i wstęp pt.: „Plakat bhp – okres powojenny”, nt. okresu rozkwitu polskiej szkoły plakatu. Część III to ponad 800 plakatów konkursowych z lat 1997-2007, wybranych spośród ok. 3500 prac nadesłanych na 16 edycji konkursu organizowanego w tym okresie przez CIOP-PIB. Katalog zawiera 925 reprodukcji plakatów: 49 archiwalnych przedwojennych, 73 – arch. powojennych (z notami katalogowymi) oraz 803 plakaty konkursowe. Jest to wydawnictwo dot. prewencji wypadkowej adresowane do pracowników, pracodawców i ich stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawicieli przedsiębiorstw, związków zawodowych, służby bhp i inspektorów PIP

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: 240 x 300
Liczba stron: 320
ISBN: 978-83-7373-036-6
Rok wydania: 2008


KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
- M. Milczarek

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa – jeden z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przyczynia się do poprawy stanu bhp, a także wpływa pozytywnie na motywację pracowników i ich zadowolenie z wykonywanej pracy, co poprawia ogólną efektywność przedsiębiorstwa. W broszurze omówiono zagadnienie kultury bezpieczeństwa zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.Rok wydania: 2001


Popularyzacja Problematyki Ochrony Pracownika
- A. Brzozowski, M. Derlicka

W Monografii podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat strategii działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy w kraju i zagranicą. Przeprowadzono  analizę stosowanych w Polsce i na świecie metod upowszechniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby wzrastało zainteresowanie  problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i świadomość wagi problemu  w Polsce.Format: A5
Liczba stron: 95
Rok wydania: 2001


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy