Środki ochrony indywidualnej
DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2015 str. 20-24

mgr inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku.

Odzież ostrzegawcza należąca do środków ochrony indywidualnej powinna spełniać wymagania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z nią normy przedstawiającej wymagania wobec tego typu odzieży. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastępującej PN-EN 471:2003+A1:2007. Dotyczą one głównie konstrukcji odzieży, wymagań wobec materiałów fluorescencyjnych, materiałów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji użytkowania oraz doboru odzieży ostrzegawczej.Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2013 str. 8-12

Anna Marszałek Grażyna Bartkowiak

W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane w tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.Ocena właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi - badania ankietowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 14-17

Dr Inż. Emilia Irzmańska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Agnieszka Stefko Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,

W artykule dokonano oceny właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi na podstawie ankiet skierowanych do 102 zakładów pracy, m.in. produkcji i przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa artykułów z tworzyw sztucznych, firm meblarskich i tapicerskich oraz producentów pieczarek. Ankietowanych pytano o rodzaje rękawic stosowanych przy pracach z nożami ręcznymi w zależności od ryzyka urazów rąk oraz o oznakowanie stosowanych rękawic znakami graficznymi oznaczającymi rodzaj zagrożeń, przed którymi chronią rękawice. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że w wielu badanych przypadkach nie zastosowano do ochrony rąk odpowiednich rękawic. Publikacja powstała na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwową Inspekcję Pracy na terenie działania pięciu Okręgowych Inspektoratów Pracy w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2005 str. 10-13

Dr Inż. Anna Kaczmarska, Prof. Zw. Dr Hab. Inż. Zbigniew Engel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Jan Sikora Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Mechaniki I Wibroakustyki

Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.


Ochronniki słuchu - przepisy, rozwiązania konstrukcyjne, metody doboru
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2005 str. 2-5

Dr Inż. Ewa Kotarbińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawy prawne dotyczące stosowania ochronników słuchu, zawarte w rozporządzeniach krajowych oraz w dyrektywie europejskiej. Omówiono konstrukcje klasycznych nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz nowoczesnych ochronników słuchu z układami elektronicznymi. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące skuteczność działania ochronników słuchu oraz omówiono standardowe metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas. Opisano wpływ przerw w stosowaniu ochronników słuchu na skuteczność ochrony.


Wskaźnik ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu ochrony układu oddechowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2003 str. 25-27

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaśniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaśników ochrony różnych typów sprzętu.


Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2002 str. 10-12

Dr Inż. Jolanta Koton, Dr Inż. Piotr Kowalski Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.


Komputerowe metody doboru ochronników słuchu - program DOBOS3
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2002 str. 9-11

Mgr. Inż. Dariusz Puto, Dr Inż. Ewa Kotarbińska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Prawidłowy dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na jest bardzo istotnym elementem w procesie ochrony słuchu pracowników stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody doboru ochronników słuchu (dokładną, HML i SNR) zdefiniowane w normach PN-EN 458 i PN-EN 24869-2 oraz aspekty dotyczące środowiska pracy oraz indywidualnych cech docelowego użytkownika wyselekcjonowanych ochronników słuchu. Ponadto przedstawione zostały przykłady doboru ochronników słuchu wymienionymi metodami przy wykorzystaniu nowego programu doboru ochronników słuchu DOBOS3.


Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2001 str. 3-5

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Wskazano na potrzebę opracowania ochron indywidualnych do celów ewakuacji dla dzieci i niemowląt.


Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2001 str. 21-24

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński, Dr Inż. Ryszard Korycki Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości. W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa. W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."