Czynniki zagrożeń zawodowych
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

Pomiary i ocena środowiska pracy obejmujące (w tym w ramach akredytacji):

 • pomiary pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia
 • ocenę ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne w oparciu o rutynowe badania wg wymagań Polskich Norm i przepisów krajowych oraz w rozszerzonym zakresie pomiarów (m.in. prąd indukowany i kontaktowy, pomiary widmowe, pomiary ekspozymetryczne, uzupełniające oceny narażeń na podstawie wyników symulacji komputerowych) i zaleceń międzynarodowych,
 • doradztwo w zakresie eliminacji i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy,
 • pomiary i ocenę koncentracji aerojonów lekkich w powietrzu pomieszczeń prac
 • pomiary stężenia ozonu,
 • pomiary potencjału elektrostatycznego powierzchni naładowanych elektrycznie,
 • doradztwo w zakresie eliminacji zagrożeń elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem

Badania urządzeń i aparatury pomiarowej (w tym w ramach akredytacji):

 • badania mierników pól elektrycznych i magnetycznych,
 • wyznaczanie stref ochronnych wokół maszyn i urządzeń będących źródłami pól elektromagnetycznych,
 • pomiary i ocenę skuteczności filtracji elektrofiltrów i filtrów elektrostatycznych powietrza powszechnego użytku w odniesieniu do cząstek pyłowych,
 • badanie i ocenę wydajności i poziomu bezpieczeństwa elektromagnetycznego koronowych jonizatorów elektrycznych,

Konsultacje

 • udzielanie konsultacji służbom inspekcyjnym określającym zakres pomiarów kontrolnych przy urządzeniach, projektantom nowych stanowisk pracy i modernizacji już istniejących, laboratoriom pomiarowym wykonującym badania, lekarzom sprawującym opiekę nad pracownikami i prowadzącym badania epidemiologiczne, wykładowcom z dziedzin bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze źródeł pól, pracownikom zakładowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikom obsługującym źródła, itp.
 • przeprowadzanie seminariów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych.