Czynniki zagrożeń zawodowych
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

 

 

Środowiskowe zagrożenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych – profilaktyka
- Pod red. J. Karpowicz

 

W poradniku omówiono środowiskowe zagrożenia zawodowe pracowników zatrudnionych  przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, związane z psychospołecznymi warunkami pracy i stresem, obciążeniem mięśniowo-szkieletowym, czynnikami atmosferycznymi (parametrami mikroklimatu), a także takimi czynnikami fizycznymi, jak hałas, wibracje oraz pole elektryczne i magnetyczne. Przedstawiono ich znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, charakterystykę na stanowiskach pracy, zalecenia profilaktyki, wymagania prawa pracy i zasady oceny oraz przykłady dobrych praktyk i stosowania odzieży ochronnej.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 114
ISBN: 978-83-7373-178-3
Rok wydania: 2014


Narażenie pracowników służb ratunkowych i mundurowych na pola elektromagnetyczne radiotelefonów.
- P. Zradziński, W. Leszko, J. Karpowicz, K. Gryz

 

Poradnik przeznaczony jest dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP jednostek organizacyjnych służb ratunkowych i mundurowych: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży granicznej, oraz organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w prowadzeniu systemowych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem poradnika jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez urządzenia łączności bezprzewodowej użytkowane w jednostkach służb ratunkowych i mundurowych oraz:

•   zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy

•  wymaganiami przepisów krajowych i zaleceń międzynarodowych dotyczących ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi

•  działaniami profilaktycznymi służącymi ograniczaniu narażenia na pola elektromagnetyczne i zapobieganiu związanym z ich oddziaływaniem zagrożeniom.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-136-3
Rok wydania: 2013


Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce
- pod redakcją Jolanty Karpowicz i Joanny Bugajskiej

Opracowanie ma charakter monograficzny. Jego celem jest zaprezentowanie danych charakteryzujących najszerzej występujące oddziaływania środowiskowe (tzw. profile narażeń), kluczowych dla właściwego rozpoznania natury złożonych zagrożeń zawodowych związanych z pracami wykonywanymi przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W poszczególnych rozdziałach wyczerpująco przedstawiono: strukturę sieci elektroenergetycznych WN, charakterystykę prac związanych z obsługą sieci WN, psychofizyczne obciążenia pracowników tego sektora, czynniki atmosferyczne, zagadnienia związane z polem elektrycznym i magnetycznym (pola elektromagnetyczne) sieci WN, z wyładowaniami ulotowymi z przewodów linii i promieniowaniem jonizującym w otoczeniu linii, a także hałasem i drganiami mechanicznymi występującymi przy obsłudze sieci WN. Omówiono możliwe konsekwencje zdrowotne przedstawionych zagrożeń oraz zasady badania parametrów, istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Publikacja łączy cechy monografii naukowej z praktycznym ujęciem typowym dla poradnika

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 245
ISBN: 978-83-7373-134-9
Rok wydania: 2013


ZAGROŻENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYMI ZASTOSOWANIAMI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA. TELEKOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM FAL RADIOWYCH
- J. Karpowicz, K. Gryz, M. Sosnowska-Mach

W publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę na temat pola elektromagnetycznego występującego w środowisku pracy, w zakresie obejmującym: zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które mogą wystąpić podczas obsługi wybranych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na pracowników lub na infrastrukturę techniczną środowiska pracy, które może prowadzić do inicjowania wydarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, postanowienia przepisów dotyczące zasad BHP oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie, metody oceny ryzyka zawodowego oraz metody ograniczania ekspozycji i prewencji wypadkowej przez eliminowanie i ograniczanie występowania w środowisku pracy sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.


Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 103
ISBN: 978-83-7373-046-5
Rok wydania: 2008


Oświetlenie stanowisk pracy
- A. Wolska, A. Pawlak

W monografii przedstawiono podstawy prawne dotyczące zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy, podstawową wiedzę na temat związków między widzeniem a oświetleniem oraz parametrów oświetlenia wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy (natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, olśnienia, zarówno bezpośredniego, jak i odbiciowego, a także migotania światła i efektów stroboskopowych), wskazano sposoby prawidłowego oświetlania stanowisk pracy stałych i ruchomych wraz z informacjami o źródłach światła i oprawach stosowanych do celów oświetleniowych. Przedstawiono także sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 175
ISBN: 978-83-7373-031-1
Rok wydania: 2007


Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych
- J. Karpowicz, K. Gryz

W monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Rok wydania: 2007


Bioelektromagnetyzm – teoria i praktyka
-

W książce przedstawiono wyniki badań na temat interakcji pola elektromagnetycznego i środowiska materii ożywionej, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Teorii tych oddziaływań poświęcone są trzy pierwsze rozdziały dotyczące ich skutków biomedycznych. Praktykę pokazują następne rozdziały (4-7), w których przedstawiono metody badania skutków działania pola elektromagnetycznego na człowieka. Dwa kolejne rozdziały (8 i 9) prezentują zagadnienia bardzo praktyczne, a mianowicie zajmują się analizą i projektowaniem urządzeń elektromedycznych poprzez wprowadzanie technik informatycznych. W rozdziale 10 przedstawiono teorię pola elektromagnetycznego w układach mikromagne- tycznych. Rozdziały 11 i 12 są powiązane z historią - w pierwszym z nich pokazano rozwój teorii fizycznych na temat promieniowania elektro- magnetycznego, a drugi prezentuje bardzo zajmującą polemikę, jaka wywiązała się w I połowie XX wieku pomiędzy prof. Ignacym Mościckim, wybitnym polskim chemikiem i politykiem, a Albertem Einsteinem.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 140
ISBN: 83-7373-112-1
Rok wydania: 2006