Ergonomia
ERGONOMIA

 

Skutki mobbingu dla pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2023 str. 15-19

dr Magdalena Warszewska-Makuch Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wyniki wielu badań pokazują, że mobbing w miejscu pracy wiąże się z doświadczaniem silnego, długotrwałego stresu, prowadzącego do poważnych zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym do syndromu stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń lękowych i depresji. Konsekwencją tego jest często utrata zdolności do pracy przez osoby doświadczające mobbingu. Można przypuszczać, że niemożność kontynuowania pracy przez ofiary mobbingu wynika również z istotnego pogorszenia ich funkcjonowania poznawczego. W artykule omówiono skutki mobbingu dla pracowników. Skupiono się na konsekwencjach zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania poznawczego.

 

DOI: 10.54215/BP.2023.02.3.Warszewska-MakuchErgonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2022 str. 11-15

prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu (ORCID: 0000-0001-7836-8516) Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Jedną z podstawowych metod przeciwdziałania występowaniu nadmiernych obciążeń na stanowisku pracy są interwencje ergonomiczne. Celem artykułu jest przedstawienie strategii interwencyjnych, zapobiegających rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, w odniesieniu do stanowisk pracy biurowej. Zaprezentowano strategie pozwalające na optymalizację pozycji ciała podczas pracy oraz ograniczenie czasu pracy w pozycji siedzącej.

 

DOI: 10.54215/BP.2022.04.9.Roman-LiuOcena jakości wykonania zadań koordynacji dwuręcznej ze względu na płeć i wiek
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2020 str. 22-25

prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu , mgr Zofia Mockałło

W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na  płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu ergna wiek niż ze względu na płeć.Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2012 str. 24-26

Mgr Inż. Joanna Kamińska Dr Tomasz Tokarski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.Ergonomia to wygoda i zdrowie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2010 str. 26-31

Doc. Dr Hab. Maria Konarska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Najistotniejsze kierunki prowadzonych w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB prac badawczych mają na celu sprostanie wymaganiom zmieniającego się gwałtownie rynku pracy, związanym z transformacją społeczno-gospodarczą Polski. Najistotniejsze to: określenie metod pomiaru stresu psychospołecznego i kierunków przeciwdziałania mu, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w pracy, określenie możliwości zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych, zmniejszenie obciążenia związanego z niekorzystnym mikroklimatem w miejscu pracy. Ważne miejsce w badaniach zajmują grupy zawodowe uznane za najbardziej zagrożone ryzykiem psychospołecznym (w tym mobbingiem i przemocą oraz trwałym bezrobociem): nauczyciele, pielęgniarki, kierowcy transportu drogowego, strażacy. Dokonywana ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników jest związana z rozwojem metod oceny i kryteriów wyznaczających ryzyko rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Prace dotyczą wdrażania do oceny komputerowych modeli ciała człowieka o strukturze wieloczłonowej i zbudowanych z elementów skończonych. Opracowane modele umożliwiają ocenę obciążenia wewnętrznego w stawach w zależności od parametrów opisujących pozycję ciała i siły wywierane przez pracownika. Prowadzone są też nowatorskie badania nad opracowaniem wskaźników sygnału EMG umożliwiających ocenę zmęczenia mięśni dla niskich poziomów siły mięśniowej.


Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w systemie bibliotecznym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2008 str. 22-24

Mgr Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rozbudowa zasobów informacyjnych biblioteki CIOP-PIB stwarza konieczność doskonalenia efektywności procesów wyszukiwawczych oraz kontroli słownictwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Aplikacja testowej wersji tezaurusa w strukturze systemu wspomaga procesy dokumentowania oraz wyszukiwania informacji.


Ergonomia w dyrektywach i normach
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2007 str. 6-9

Dr Hab. Maria Konarska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji dyrektyw europejskich. Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym - TC 122) zawierają kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, które służą do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawodowego spowodowanego czynnikami uciążliwymi fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy oraz niektórymi aspektami organizacji stanowiska.


Zastosowanie zasad ergonomii w przedsiębiorstwie - przegląd rozwiązań
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2004 str. 24-26

Dr Jerzy Słowikowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań w zakresie stosowania zasad ergonomii do poprawy warunków pracy w dużych przedsiębiorstwach. Omówiono rozwiązania stosowane w przemyśle samochodowym, piwowarskim i obuwniczym.


Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2004 str. 21-23

Dr Hab. Inż. Konrad Tott Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Autor postuluje w artykule ustanowienie tzw. celowych projektów badawczych, które pozwoliłyby na doprowadzenie do zgodności norm obowiązujących w polskiej armii z normami NATO. Jako przykład współpracy placówek naukowo-badawczych autor omówił aspekty ergonomiczne w badaniach pojazdów wojskowych."


Badania sprzętu ochrony układu oddechowego w aspekcie ergonomii
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2003 str. 14-16

Mgr. Krzysztof Makowski, Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimatycznych oraz oporu oddychania na komfort pracy.


Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2003 str. 20-23

Dr Tomasz Tokarski, Dr Inż. Danuta Roman-Liu Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały. Jako kryterium optymalizacji wybrano wartości momentu siły występującego w stawie kolanowym podczas nacisku na pedał z uwzględnieniem pozycji podczas pracy.


Zastosowanie ergonomii w przedsiębiorstwie - przesłanki systemowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2003 str. 18-21

Dr Inż. Jerzy Słowikowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono relacje pojawiające się w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem w przypadku stosowania w nim ergonomii. Wykorzystując podejście systemowe zidentyfikowano pięć takich relacji, które obejmują: ergonomiczne usprawnianie stanowisk pracy znajdujących się w eksploatacji, oddziaływanie na proergonomiczną politykę inwestycyjną, kształtowanie jakości ergonomicznej nowopowstających stanowisk pracy i oprzyrządowania technologicznego, kształtowanie jakości ergonomicznej wyrobów oraz badanie i weryfikacja cech ergonomicznych wyrobów własnych i konkurencyjnych.


Ergonomia oprogramowania - od przepisów do praktyki
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2002 str. 26-28

Mgr. Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy

Pierwsze oficjalne rozporządzenie uwzględniające zasady ergonomii oprogramowania obowiązuje w Polsce od 1 grudnia 1998 roku. Wymienia się w nim sześć podstawowych zasad dotyczących sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadań wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Czego dotyczą te wymagania i jak je realizować w praktyce - na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.


Przesłanki ergonomiczne wyczuwania maszyny przez człowieka
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 2-6

Dr Inż. Jerzy Słowikowski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Niezawodna i "przyjazna dla operatora" maszyna powinna charakteryzować się dobrym "wyczuwaniem" przez operatora położenia i ruchu maszyny oraz jej elementów roboczych w przestrzeni pracy. W celu optymalizacji układów sterujących pod względem "wyczuwalności" zbudowano symulator, który działa na zasadzie pomiaru jakości regulacji według kryterium całkowego i pozwala na wieloparametryczną optymalizację parametrów układu sterującego.


Nowe biuro
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 10-13

Dr Hab. Maria Konarska Prof. Ciop Centralny Instytut Ochrony Pracy

Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.