Ergonomia
ERGONOMIA


ERGONOMIA

Ergonomia - Tematy badawcze - streszczenia, WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ERGONOMII W LATACH 2020-2022

 

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

2.SP.21

Badanie wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych / dr inż. Magdalena Młynarczyk

 

Broszura: "Obciążenie cieplne pracowników w środowisku chłodnym i zimnym. Zalecenia dotyczące stosowania odzieży ciepłochronnej i rękawic" 

2.SP.22

Opracowanie interaktywnego programu komputerowego wspomagającego interwencję ergonomiczną w zakresie obciążenia mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych i dolnych oraz pleców / prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

 

E-poradnik: "INTEGRON czyli jak oceniać ryzyko i zapobiegać rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych" 

Materiały informacyjne: "Oceń ryzyko rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zastosowaniem programu INTERGON" 

Do pobrania: "Program INTERGON" 

2.SP.23

Opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+ / mgr Zofia Mockałło


Materiały informacyjne: "Opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+" 

Program interwencji: "Program interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+ przygotowany w wersji elektronicznej do umieszczenia wserwisie internetowym CIOP-PIB" 

2.SP.24

Opracowanie aplikacji wsparcia diagnostycznego i informacyjnego w procesie podejmowania pracy dla osób z niepełnosprawnościami / mgr Andrzej Najmiec

 

Aplikacja mobilna "Aktywizator+"

Materiały informacyjne: "Opracowanie aplikacji wsparcia diagnostycznego i informacyjnego w procesie podejmowania pracy dla osób z niepełnosprawnościami" 

Podręcznik zawierający opis obsługi i zasady stosowania aplikacji "Aktywizator+" 

2.SP.25

Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Aplikacja mobilna "Wirtualny asystent"

Materiały informacyjne: "Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną" 

Materiały informacyjne: "Wirtualny asystent" 

2.SP.26

Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

 

Materiały informacyjne: "Możliwości wykorzystania potencjału osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie" 

Ulotka informacyjna: Aplikacja mobilna PONTI - "Potencjał osób niepełnosprawnych to inwestycja"

Aplikacja mobilna

2.SP.27

Opracowanie zestawu narzędzi oraz metod ich stosowania do oceny zdolności do pracy w zakresie oceny funkcjonalnej oraz e-kompetencji / dr Tomasz Tokarski

 

Podręcznik : "Ocena zdolności do pracy z zastosowaniem narzędzi do oceny funkcjonalnej oraz testów e-kompetencji" 

3.SP.04

Badanie wpływu dopasowania odzieży na izolacyjność cieplną i opór pary wodnej w układzie odzież - źródło ciepła / dr inż. Magdalena Młynarczyk

 

Ulotka : "Wpływ dopasowania odzieży ochronnej na parametry cieplne układu odzież – źródło ciepła" 

Broszura : "Wpływ dopasowania odzieży ochronnej na parametry cieplne układu odzież – źródło ciepła" 

I.PB.01

Ocena wpływu warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne / dr inż. Joanna Kamińska

 

"Hałas na stanowisku pracy biurowej. Poradnik dla pracodawców i pracowników"

"Etykieta akustyczna w biurze"

I.PB.02

Neurofizjologiczne korelaty różnic indywidualnych w procesie starzenia pamięci roboczej: analiza i porównanie elektrofizjologicznych procedur eksperymentalnych / mgr Sylwia Sumińska

 

Poradnik: "Profilaktyka zaburzeń poznawczych i obszarów wsparcia starszych pracowników"

"Zaburzenia poznawcze w procesie starzenia"

I.PB.03

Psychospołeczne warunki pracy a zaburzenia depresyjne wśród pracujących Polaków / dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda

 

Materiały informacyjne: "Kompleksowy program przeciwdziałania problemom ze zdrowiem psychicznym pracowników

"Kompleksowy program przeciwdziałania problemom ze zdrowiem psychicznym pracowników

I.PB.04

Badanie charakterystyki drżenia fizjologicznego jako efektu zmęczenia związanego z wykonywaniem czynności manualnych wymagających precyzji / dr Joanna Mazur-Różycka

 

Poradnik: "Fizjologiczne drżenie mięśniowe – jak radzić sobie ze zmęczeniem podczas wykonywania prac manualnych wymagających precyzji. Zalecenia i przykłady dobrych praktyk.

I.PB.05

Opracowanie programu ćwiczeń w zespołach przeciążeniowych układu mięśniowo-szkieletowego pracowników z wykorzystaniem technik VR / mgr inż. Patrycja Łach

 

Materiały informacyjne: "Profilaktyka zespołów przeciążeniowych w miejscu pracy"

Aplkacja mobilna "Zdrowy Biurowy"

I.PB.06

Praca 4.0 - nowe formy pracy a dobrostan pracowników / mgr Zofia Mockałło

 

"Nowe formy pracy a dobrostan pracowników

Aplikacja mobilna

I.PB.07

Opracowanie narzędzi do diagnozy sprawności poznawczej pracowników / mgr Sylwia Sumińska

 

Materiały informacyjne: "Bateria Testów Abilitest"

I.PB.09

Portret Polaka PL2030 - Atlas danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych / dr Tomasz Tokarski

 

"Pomiar parametrów antropometrycznych z zastosowaniem skanerów 3D"

"Możliwości zastosowania danych antropometrycznych w praktyce"

II.PB.14

Ocena przydatności łączonych metod badawczych we wczesnej diagnostyce postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego wśród osób zatrudnionych w narażeniu na wibrację miejscową / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

 

Broszura: "Postać naczyniowo-nerwowa zespołu wibracyjnego. Objawy, diagnostyka, profilaktyka" 

Materiały informacyjne na temat produktów opracowanych w ramach realizacji projektu II.PB.14 

Aplikacja mobilna

IV.PB.03

Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników / dr hab. Łukasz Baka

 

Materiały informacyjne: "Monitoring psychospołecznych warunków pracy"

"Kształtowanie się zdolności do pracy i dobrostanu w grupie pracowników ochrony zdrowia, oświaty i nauki oraz usług związanych z kontaktem z klientem. Zalecenia do programów profilaktycznych. PORADNIK"

IV.PB.04

Badania indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań zjawiska cyberprzemocy w miejscu pracy / dr Magda Warszewska-Makuch

 

Poradnik: "Przeciwdziałanie cyberprzemocy w miejscu pracy. Trening regulacji emocji jako jeden z elementów prewencji."

IV.PB.05

Modelowanie pracy (job crafting) jako metoda budowania zasobów i pozytywnych postaw młodych pracowników wobec pracy / mgr Łukasz Kapica

 

Materiały informacyjne: "Job crafting"

"Job crafting jako metoda budowania zasobów i pozytywnych postaw młodych pracowników wobec pracy. Poradnik dla pracowników i pracodawców"

IV.PB.06

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność treningu redukcji stresu opartego o mindfulness (MBSR) poprzez monitorowanie fizjologicznych parametrów reakcji stresowej / mgr Sylwia Sumińska

 

Materiały informacyjne: "Metody pomiaru stresu"

Poradnik: "Radzenie sobie ze stresem"

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ERGONOMII W LATACH 2017-2019

 

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

1.G.07

Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem   / dr Anna Marszałek NE

 

Materiały informacyjne:  "Program treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem"

1.G.08

Analiza obciążeń termicznych strażaków stosujących specjalistyczną odzież oraz jej wpływ na psychofizjologiczne możliwości strażaków / dr inż. Magdalena Młynarczyk


Materiały informacyjne: "Obciążenie cieplne strażaka stosującego ubranie specjalne oraz zalecenia dotyczące jego stosowania"

1.G.09

Określenie wpływu wartości parametrów mikroklimatu (wilgotność względna, prędkość przepływu powietrza) na parametry termiczne odzieży, przy wykorzystaniu manekina termicznego Newton dr inż. Magdalena Młynarczyk

 

Materiały informacyjne: "Wpływ parametrów mikroklimatu na parametry termiczne odzieży ochronnej - badania z wykorzystaniem manekina termicznego Newton "

1.G.10

Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych

/ dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

 

Broszura: "Broszura informacyjna do użytkowania danych referencyjnych dla profilowania zawodowego osób starszych lub/i z niepełnosprawnością"
Przetworzone dane pomiarowe

1.G.11

Aplikacja komputerowa przeznaczona do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy / dr Łukasz Baka

 

Materiały informacyjne: '"Baza danych opracowana na potrzeby aplikacji przeznaczonej do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy"

Materiały informacyjne - aplikacja

2.G.08

Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych / mgr Marzena Malińska

 

Ulotka: "Pracownik starszy a obciążenie cieplne." 

2.G.10

Ocena obciążenia pracą kobiet 55+ zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego na stanowiskach pracy fizycznej / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

Materiały informacyjne: "Pracownik starszy a obciążenie cieplne."

2.G.12

Opracowanie zintegrowanego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD-RISK)
/ dr Tomasz Tokarski

Materiały informacyjne: "Ocena ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego z zastosowaniem uznanych metod oceny"

2.G.13

Kompleksowy program interwencji profilaktycznej  ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego pracowników biurowych / mgr Marzena Malińska

2.G.14

Ocena sprawności układu nerwowo-mięśniowego pracowników w cyklu dobowym / mgr inż. Patrycja Łach

Zalecenia i przykłady dobrych praktyk

4.G.07

Wspieranie procesu uczenia się osób starszych, jako determinanta ich aktywności zawodowej / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne 1 e-poradnik

Materiały informacyjne 2. Lista Kontrolna dla Pracodawców

Materiały informacyjne 3. Lista Kontrolna dla Pracowników

4.G.08

Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej / mgr Andrzej Najmiec

Materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych

4.G.09

Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem dla osób wykonujących wybrane prace o szczególnym charakterze / dr Anna Łuczak

Materiał informacyjny nt. monografii 

Materiał informacyjny nt. poradnika, A. Łuczak 

Materiał informacyjny nt. poradnika, A. Najmiec

Materiał informacyjny nt. poradnika, Ł. Baka 

 I.N.01.A

Ocena psychospołecznych warunków pracy w grupie pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze / dr hab. Łukasz Baka

Materiały informacyjne: "Kopenhaski kwestionariusz psychospołeczny jako narzędzie do oceny psychospołecznych warunków pracy"

I.N.02

Neurofizjologiczne wskaźniki reakcji pracownika na sytuacje stresogenne podczas pracy umysłowej / dr inż. Joanna Kamińska

Materiały informacyjne: "Jak zadbać o kondycję fizyczną w pracy umysłowej?"

Poradnik: "Jak zadbać o kondycję fizyczną w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników."

 I.N.03

Badanie neurofizjologicznych wskaźników sprawności poznawczej pracowników zmianowych na przykładzie służb ochrony porządku publicznego oraz w służbach ratowniczych / mgr Barbara Łukomska

Materiały szkoleniowedla kadry kierowniczej i służb BHP

Materiały szkoleniowe dla pracowników zmianowych

Poradnik dla pracowników, kadry kierowniczej i służb BHP

 I.N.04

Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne / mgr Zofia Mockałło

Materiały informacyjne: "Wymagania w pracy – wyzwania czy przeszkody? O nowych badaniach psychologicznych nad wymaganiami w pracy i płynących z nich wnioskach praktycznych"

I.N.05 

Opracowanie modelu obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w warunkach środowiskowych odpowiadających głęboko położonym oddziałom kopalni węgla i miedzi / dr inż. Andrzej Sobolewski

Materiały informacyjne: "Model obciazenia termicznego czlowieka"

Materiały szkoleniowe

I.N.06

Badanie możliwości zastosowania zadań koordynacji wzrokowo-ruchowej do treningu podnoszącego funkcje poznawcze i precyzję wykonywania czynności manualnych w zależności od wieku / prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Measurment data of bimanual performance

Założenia do treningu

Charakterystyka Elderly 

Charakterystyka Young - Elderly 

 I.N.07

Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Materiały informacyjne - mini-poradnik dla mężczyzn

 I.N.10

Badanie skuteczności treningu uważności  w poprawie  zdolności do pracy osób z depresją / dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

I.N.11

Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała / mgr inż. Patrycja Łach

Materiały informacyjne: "Wpływ zmęczenia na sprawność propriocepcji i równowagi ciała - minimalizowanie ryzyka upadku"

Program ćwiczeń: "Program ćwiczeń mających na celu poprawę zdolności koordynacyjnych i samokontroli położenia ciała w przestrzeni"

 I.N.12

Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała / dr Tomasz Tokarski

Materiały informacyjne: "Wpływ badanych parametrów fizycznych na skłonność do upadku u pracowników starszych"

Broszura: "ZESTAW ĆWICZEŃ POPRAWIAJĄCYCH ZDOLNOŚĆ UTRZYMANIA RÓWNOWAGI" 

I.N.14 

Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Test Kompetencji Cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

IV.N.03

Negatywne skutki mobbingu – mediująca rola pozytywnego radzenia sobie ze stresem / dr Magdalena Warszewska-Makuch

Poradnik - Mobbing w miejscu pracy

 IV.N.04

Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn  i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego / dr Magdalena Warszewska-Makuch

Materiały informacyjne: "Obciążenia i bariery w karierach kobiet versusmężczyzn"

 


ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ERGONOMII W LATACH 2014-2016

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

2.Z.22

Opracowanie metody oceny obciążenia cieplnego organizmu w warunkach niejednorodnego środowiska gorącego / dr inż. Andrzej Sobolewski

2.Z.23

Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa / mgr Marzena Malińska

Zalecenia: ""PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BUDOWNICTWIE" (materiały informacyjne)"

2.Z.24

Zastosowanie transformaty falkowej do oceny zmęczenia mięśniowego w trakcie pracy monotypowej / dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB

Zalecenia: "SPOSÓBY OGRANICZENIA OBCIĄŻENIA I ZMĘCZENIA NA STANOWISKACH PRACY POWTARZALNEJ (ZALECENIA I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK)"

Procedura oceny: "PROCEDURA OCENY ZMĘCZENIA MIĘŚNIOWEGO NA STANOWISKACH PRACY POWTARZALNEJ"

Materiały szkoleniowe: "Sposoby ograniczenia obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej"

2.Z.25

Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem / mgr inż. Joanna Kamińska

Materiały informacyjne: "Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami"

2.Z.26

Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych podczas przemieszczania ładunków / dr Tomasz Tokarski

Poradnik: "Poradnik doboru i zastosowania urządzeń wspomagających przenoszenie ładunków na wybranych stanowiskach pracy i podczas wykonywania typowych czynności podnoszenia i przenoszenia"

2.Z.27

Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne: "Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej"

Materiały informacyjne: "Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)"

2.Z.28

Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne: "Program z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe (materiały informacyjne)"

Materiały informacyjne: "Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)  (materiały informacyjne)"

Dobre praktyki: "Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy dla młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych"

3.Z.16

Ocena izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej w środowisku gorącym za pomocą manekina termicznego z funkcją pocenia / mgr inż. Magdalena Młynarczyk

Materiały informacyjne: "Manekin termiczny typu NEWTON - pomiar izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej odzieży (materiały informacyjne)"

Baza danych: "Baza danych izolacyjności cieplnej odzieży"

4.Z.01

Przygotowanie i ewaluacja programu szkoleń z zakresu psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym / mgr Andrzej Najmiec

4.Z.04

Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+  / mgr Elżbieta Wołodźko

Materiały informacyjne: "Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?"

Dobre praktyki: "Dobre praktyki dotyczące tworzenia zespołów wielopokoleniowych oraz kształtowania warunków umożliwiających ich sprawne funkcjonowanie"

Zalecenia: "Zalecenia. Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?"

4.Z.05

Opracowanie normatywnej strategii oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym podczas pracy w środowisku zimnym i gorącym / dr Anna Marszałek

Materiały informacyjne: "Strategia oceny zagrożenia i zarządzania ryzykiem w zimnym i gorącym środowisku"

I.P.01

Ocena wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników na zdolność do pracy osób z chorobami przewlekłymi / dr med. Joanna Bugajska

I.P.05

Wykonywanie pracy pod presją czasu a obciążenie narządu wzroku pracowników w różnym wieku / mgr inż. Joanna Kamińska

Materiały informacyjne: "Profilaktyka obciążenia wynikającego z presji czasu"

I.P.08

Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej / dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB

Poradnik: "Dostosowanie stanowisk pracy do możliwości fizycznych starszych pracowników "

Materiały szkoleniowe: "Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników"

Materiały informacyjne: "Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej"

I.P.09

Badanie zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika / dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB

Poradnik: "Dostosowywanie powierzanych zadań do możliwości pracowników przy uwzględnieniu zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika"

Materiały informacyjne: "Zmiany w poziomie i sposobie aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika"

Materiały szkoleniowe: "Zmiany poziomu i sposobu aktywacji mięśni szkieletowych w funkcji wieku pracownika"

Materiały informacyjne: "CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU AKTYWACJI MIĘŚNI KOŃCZYNY GÓRNEJ I DOLNEJ W FUNKCJI SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO PRZY UWZGLĘDNIENIU WIEKU PRACOWNIKA"

I.P.10

Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

Materiały informacyjne: "Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej"

I.P.13

Styl życia oraz psychofizyczne warunki pracy jako determinanty zdolności do pracy / mgr Marzena Malińska

Materiały informacyjne: "ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW STARSZYCH"

I.P.14

Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy / dr Magdalena Warszewska-Makuch

Materiały informacyjne: "Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy"

I.P.15

Ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Materiały informacyjne: "Równowaga praca-życie"

I.P.17

Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+ / mgr Zofia Mockałło

Broszura: "Kapitał społeczny"

Poradnik: "Stereotypy związane z wiekiem a funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+"

I.P.18

Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy / dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Materiały informacyjne: "Kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem"

I.P.21

Profil wymagań psychologicznych, warunkujących sprawność i bezpieczeństwo pracy kierowców zawodowych powyżej 55 roku życia / dr Anna Łuczak

III.P.08

Innowacyjne urządzenie do lokalnego chłodzenia personelu sal operacyjnych z uwzględnieniem specyfiki wybranych zabiegów / mgr inż. Tomasz Jankowski, mgr inż. Magdalena Młynarczyk

Materiały informacyjne: "Metody redukcji obciążenia termicznego chirurgów i personelu medycznego – indywidualna wentylacja podczas zabiegów i operacji chirurgicznych"

Wytyczne: "Urządzenie do indywidualnej wentylacji personelu sal operacyjnych"

 

 

INNE PROJEKTY

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki
Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem,

okres realizacji 2014-2016

 

Celem zadania badawczego było opracowanie zasad ergonomii odnoszących się do stanowisk pracy, na których wykorzystuje się nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem.

W ramach realizacji zadania badawczego przeprowadzono ergonomiczną ocenę trzech rodzajów stanowisk dyspozytorskich a także badania obejmujące rejestrację okulograficzną wzrokowej aktywności percepcyjnej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono również badania laboratoryjne, które obejmowały 3 warianty pracy: z 22” monitorem, z 10” tabletem oraz z papierowymi źródłami informacji.

Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz ergonomicznych opracowano wytyczne dotyczące organizacji pracy z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych z wyświetlaczem.

 

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami

Autor: dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Budowa symulatora do badań nad optymalizacją ergonomiczną układów sterujących maszyn roboczych klasy tele - i serwooperatorów

Celem pracy jest opanowanie i wdrożenie nowego obszaru metodycznego w badaniach ergonomicznych, charakterystycznego tym, że do badania układów: człowiek-obiekt techniczny zastosowany zostanie znany z teorii regulacji automatycznej miernik: jakość regulacji, integrujący w sobie kryteria biomechaniczne i psychomotoryczne. Opanowanie tego obszaru pozwoli na podjęcie badań w zakresie optymalizacji ergonomicznej układów sterujących. Dane w tym zakresie są niezbędne w projektowaniu bezpiecznych, niezawodnych i "przyjaznych człowiekowi" maszyn i urządzeń, zwłaszcza klasy tele- i serwooperatorów, oraz wytwarzanych także w Polsce, złożonych pod względem sterowania, maszyn roboczych. W celu realizacji powyższych badań zaprojektowano symulator, charakteryzujący się bogatym repertuarem zmiennych, które mogą być wprowadzane do eksperymenty eksperymentu.
Aktualna faza pracy obejmuje budowę i wprowadzenie do eksploatacji symulatora. Przewiduje się, że od roku 2001 będzie on mógł być zastosowany do badań poznawczych, do uzyskiwania drogą eksperymentalną danych ergonomicznych do projektowania, a także do diagnozy ergonomicznej i projektowania z udziałem metod doświadczalnych konkretnych układów sterujących maszyn i urządzeń. Przewiduje się także zastosowanie symulatora w dydaktyce ergonomii.

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki


Opracowanie modelu i metodologii badania ergonomicznych właściwości programów komputerowych

Celem badań jest określenie metodyki badania wybranych ergonomicznych właściwości dla określonej klasy produktów oprogramowania oraz stworzenie kwestionariuszowej metody do oceny oprogramowania.
Zakres badań obejmuje:
Przeprowadzenie badań eksperymentalnych - metodami obiektywnymi i subiektywnymi, nt. właściwości pracy z oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu), w grupach użytkowników profesjonalnych i nowicjuszy.
Sprawdzenie rzetelności i trafności kwestionariusza oceny oprogramowania
Analizę statystyczną wyników badań kwestionariuszowych.
Dzięki kwestionariuszowi można:
- dokonać całościowej oceny danego oprogramowania,
- porównać oceny użytkowników kilku konkurencyjnych programów komputerowych,
- wyróżnić osoby wymagające szkolenia w zakresie pewnych obszarów obsługi
  używanego oprogramowania,
- wyróżnić właściwości programu, które są najbardziej uciążliwe i wymagają
  poprawy.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii Społecznej


Wybór metod oceny możliwości psychofizycznych osób z dysfunkcją narządu ruchu i opracowanie zasad ich wykorzystania do projektowania i modernizacji stanowisk pracy".

Specyfika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wymaga oceny możliwości psychofizycznych osób podejmujących naukę zawodu lub pracę oraz przygotowanie odpowiedniego stanowiska i środowiska pracy spełniającego różnorodne, zależne od typu i stopnia niepełnosprawności, wymagania.
Założenia te stały się podstawą do opracowania metod diagnostycznych pozwalających, w sposób obiektywny i ujednolicony, ocenić możliwości osób niepełnosprawnych, mogących podjąć pracę zawodową. Nadano im kształt procedur badawczych z trzech dziedzin - fizjologii, psychologii i biomechaniki. Opracowanie to zdobyło uznanie i zostało nagrodzone (II miejsce) w konkursie im. prof. Wiktora Degi na najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Proponowana metoda jest obecnie wykorzystywana w celu oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej oraz jest podstawą do przygotowywanych wytycznych o projektowaniu, modernizacji czy przystosowaniu stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych i ich możliwości psychofizycznych.

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy