Ergonomia
ERGONOMIA


ERGONOMIA

Ergonomia - Tematy badawcze - streszczenia, WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki
Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem,

okres realizacji 2014-2016

 

Celem zadania badawczego było opracowanie zasad ergonomii odnoszących się do stanowisk pracy, na których wykorzystuje się nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem.

W ramach realizacji zadania badawczego przeprowadzono ergonomiczną ocenę trzech rodzajów stanowisk dyspozytorskich a także badania obejmujące rejestrację okulograficzną wzrokowej aktywności percepcyjnej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono również badania laboratoryjne, które obejmowały 3 warianty pracy: z 22” monitorem, z 10” tabletem oraz z papierowymi źródłami informacji.

Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz ergonomicznych opracowano wytyczne dotyczące organizacji pracy z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych z wyświetlaczem.

 

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami

Autor: dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Budowa symulatora do badań nad optymalizacją ergonomiczną układów sterujących maszyn roboczych klasy tele - i serwooperatorów

Celem pracy jest opanowanie i wdrożenie nowego obszaru metodycznego w badaniach ergonomicznych, charakterystycznego tym, że do badania układów: człowiek-obiekt techniczny zastosowany zostanie znany z teorii regulacji automatycznej miernik: jakość regulacji, integrujący w sobie kryteria biomechaniczne i psychomotoryczne. Opanowanie tego obszaru pozwoli na podjęcie badań w zakresie optymalizacji ergonomicznej układów sterujących. Dane w tym zakresie są niezbędne w projektowaniu bezpiecznych, niezawodnych i "przyjaznych człowiekowi" maszyn i urządzeń, zwłaszcza klasy tele- i serwooperatorów, oraz wytwarzanych także w Polsce, złożonych pod względem sterowania, maszyn roboczych. W celu realizacji powyższych badań zaprojektowano symulator, charakteryzujący się bogatym repertuarem zmiennych, które mogą być wprowadzane do eksperymenty eksperymentu.
Aktualna faza pracy obejmuje budowę i wprowadzenie do eksploatacji symulatora. Przewiduje się, że od roku 2001 będzie on mógł być zastosowany do badań poznawczych, do uzyskiwania drogą eksperymentalną danych ergonomicznych do projektowania, a także do diagnozy ergonomicznej i projektowania z udziałem metod doświadczalnych konkretnych układów sterujących maszyn i urządzeń. Przewiduje się także zastosowanie symulatora w dydaktyce ergonomii.

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki


Opracowanie modelu i metodologii badania ergonomicznych właściwości programów komputerowych

Celem badań jest określenie metodyki badania wybranych ergonomicznych właściwości dla określonej klasy produktów oprogramowania oraz stworzenie kwestionariuszowej metody do oceny oprogramowania.
Zakres badań obejmuje:
Przeprowadzenie badań eksperymentalnych - metodami obiektywnymi i subiektywnymi, nt. właściwości pracy z oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu), w grupach użytkowników profesjonalnych i nowicjuszy.
Sprawdzenie rzetelności i trafności kwestionariusza oceny oprogramowania
Analizę statystyczną wyników badań kwestionariuszowych.
Dzięki kwestionariuszowi można:
- dokonać całościowej oceny danego oprogramowania,
- porównać oceny użytkowników kilku konkurencyjnych programów komputerowych,
- wyróżnić osoby wymagające szkolenia w zakresie pewnych obszarów obsługi
  używanego oprogramowania,
- wyróżnić właściwości programu, które są najbardziej uciążliwe i wymagają
  poprawy.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii Społecznej


Wybór metod oceny możliwości psychofizycznych osób z dysfunkcją narządu ruchu i opracowanie zasad ich wykorzystania do projektowania i modernizacji stanowisk pracy".

Specyfika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wymaga oceny możliwości psychofizycznych osób podejmujących naukę zawodu lub pracę oraz przygotowanie odpowiedniego stanowiska i środowiska pracy spełniającego różnorodne, zależne od typu i stopnia niepełnosprawności, wymagania.
Założenia te stały się podstawą do opracowania metod diagnostycznych pozwalających, w sposób obiektywny i ujednolicony, ocenić możliwości osób niepełnosprawnych, mogących podjąć pracę zawodową. Nadano im kształt procedur badawczych z trzech dziedzin - fizjologii, psychologii i biomechaniki. Opracowanie to zdobyło uznanie i zostało nagrodzone (II miejsce) w konkursie im. prof. Wiktora Degi na najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Proponowana metoda jest obecnie wykorzystywana w celu oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej oraz jest podstawą do przygotowywanych wytycznych o projektowaniu, modernizacji czy przystosowaniu stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych i ich możliwości psychofizycznych.

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy