Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Stosowanie certyfikatów wydanych na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG

 

Stosowanie certyfikatów wydanych na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG od 21 kwietnia 2019 r.

 

Autor: mgr inż. Agnieszka Stefko

 

Od 21 kwietnia 2019 r. do obrotu na obszarze Unii Europejskiej mogą być wprowadzane tylko te środki ochrony indywidualnej (ŚOI), które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i zdrowia  zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE L 81/51 z 31.03.2016 r.).

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) nr 2016/425 (Artykuł 46 [1]), dyrektywa 89/686/EWG straciła moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r. Jednak z uwagi na przyjęty w Rozporządzeniu nr 2016/425 okres przejściowy, do dnia 20 kwietnia 2019 r. możliwe było stosowanie dyrektywy 89/686/EWG w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. W tym okresie wprowadzanie do obrotu środków ochrony indywidualnej odbywało się jeszcze zgodnie z dyrektywą, jak również już zgodnie z uchylającym ją rozporządzeniem.

Od dnia 21 kwietnia 2019 r. obowiązują już tylko postanowienia Rozporządzenia (UE) nr 2016/425, co oznacza, że wprowadzane do obrotu środki ochrony indywidualnej powinny być dostosowane do wymagań tego rozporządzenia, oznaczone znakiem CE i powinny im towarzyszyć informacje producenta oraz Deklaracja zgodności UE sporządzone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, w niektórych przypadkach certyfikaty oceny typu WE wydane dla środków ochrony indywidualnej według uchylonego już przepisu (dyrektywy) pozostaną ważne [2, 3].

Do dnia 21 kwietnia 2023 r. środki ochrony indywidualnej mogą być wprowadzane do obrotu na podstawie certyfikatu wydanego według dyrektywy 89/686/EWG, przy założeniu, że środki te zostały dostosowane do wymagań Rozporządzenia (UE) nr 2016/425 oraz o ile nie zaistnieją opisane poniżej sytuacje:

  • jeden lub kilka mających zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w rozporządzeniu uległo zmianie w zakresie zwiększenia poziomu ochrony niż podano to w dyrektywie,
  • wzór środka ochrony indywidualnej i/lub proces jego produkcji uległy zmianie od czasu oceny typu WE (według dyrektywy),
  • zmianie uległ stan wiedzy określony w europejskich normach zharmonizowanych (zaktualizowane wersje norm, wycofane edycje norm itp.) w zakresie sugerującym, że produkt może nie być zgodny z wymaganiami rozporządzenia,
  • certyfikat oceny typu WE według dyrektywy stracił ważność.

Po 21 kwietnia 2023 r. ważność certyfikatów wydanych na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG wygaśnie i konieczne będzie uzyskanie nowego certyfikatu, potwierdzającego zgodność z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/425.

 

Literatura:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Dz. U. UE L 81/51 z 31.03.2016 r.
  2. Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions (dostęp: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26782)
  3. Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE): Approval decisions under the PPE Regulation based on EC type-examination certificates (dostęp: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32681)

 

Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, sfinansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy