Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SANNORTAdres pocztowy:
27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75

20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 24

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia
  2. Wydawnictwo
  3. Doradztwo

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
  2. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
  3. Seminaria doskonalące w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kierowane do pracowników służby BHP, Społecznych Inspektorów Pracy, pracodawców wykonujących zadania służby BHP, a także pracodawców i osób kierujących pracownikami.
  4. Szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych.

 

 

Historia firmy:
24 października 2006 r. powołana została firma szkoleniowa „Sanbonus” Sp. z o.o., o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 PLN, z siedzibą w Sandomierzu oraz Oddziałem w Lublinie. 16 kwietnia 2009 r. Firma „Sanbonus" Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SANNORT Sp. z o.o.
Firma działa na trzech płaszczyznach:

  • szkoleniowej,
  • wydawniczej,
  • doradczej.

Najszybszy rozwój odnotowany został na płaszczyźnie szkoleniowej. Dysponując odpowiednią bazą wykładową, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt, kadrą 117 wykładowców - specjalistów z różnych dziedzin, stworzyliśmy optymalne warunki dla rozwoju tej gałęzi działalności. Organizują kursy i szkolenia przyuczające oraz przygotowujące do zawodu oraz uprawniające do wykonywania odpowiednich czynności, wymagających dodatkowych kwalifikacji, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia mogą przeprowadzać w językach:

  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim,
  • rosyjskim.

Proces kształcenia wspomagają publikacjami własnego Wydawnictwa, które powstało na potrzeby własne firmy (realizowanych szkoleń), opracowując materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia.
Książki szybko znalazły uznanie wśród zewnętrznych odbiorców, w tym ośrodków szkoleniowych.  Obecnie z ich pozycji wydawniczych korzysta 47 ośrodków szkoleniowych w kraju.
Strategia firmy oparta jest w dużej mierze na kadrze - ludziach młodych od lat związanych z branżą szkoleniową, jak również na potrzebach szkoleniowych klientów, które stanowią wyznacznik działalności firmy.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział przygotowania szkoleń
  • dział wydawniczy
  • dział handlowy
  • księgowość

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
SANNORT Sp. z o.o. posiada szerokie zaplecze pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych oraz niezbędną do prowadzenia szkoleń bazę dydaktyczną (trzy klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice). Dodatkowo SANNORT wynajmuje pomieszczenia i maszyny w innych placówkach, czy firmach, tj. spawalnia, pracownie komputerowe, cysterny, urządzenia transportu bliskiego.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Główny obszar geograficzny działania firmy to województwo świętokrzyskie i lubelskie, gdzie znajdują się nasze oddziały. Na zlecenie odbiorców naszych usług prowadzimy szkolenia również w całej Polsce. Organizujemy szkolenia otwarte, których uczestnikami są osoby reprezentujące firmy zatrudniające do 15 tys. pracowników następujących sektorów:

  • górnictwo i hutnictwo,
  • produkcja,
  • energetyka,
  • zaopatrzenie w wodę i gospodarka odpadami,
  • budownictwo,
  • administracja publiczna,
  • edukacja,
  • zdrowie publiczne,
  • usługi.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

  • akredytacja Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  • wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
  • decyzja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach i Lublinie stwierdzającą spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych,
  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Ośrodek Kształcenia Ustawicznego SANNORT,
  • Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach potwierdzający uprawnienia firmy do prowadzenia kursów w zakresie „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym”,
  • zezwolenie Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie kursów kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wszystkich klas,
  • upoważnienie Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie do prowadzenia szkolenia spawaczy,

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Maciej Kuśmierz, (15) 833-26-64, 503 150 604 maciej.kusmierz@sannort.pl, info.sandomierz@sannort.pl