Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Centrum Szkoleniowo- Doradcze LENAX Andrzej Lenczewski

 Adres pocztowy:
ul. Mikołowska 7,   44-100 Gliwice

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Firma prywatna – osoba fizyczna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia bhp
  2. Doradztwo-konsultacje w zakresie bhp
  3. Ocena ryzyka zawodowego
  4. Obsługa firm w zakresie bhp
  5. Ocena min .wymagań bhp dla maszyn i urządzeń
  6. Opinie techniczne
  7. Ekspertyzy
  8. Dochodzenia powypadkowe

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenia BHP
   - dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
   - dla pracowników inżynieryjno - technicznych, projektantów
   - dla pracowników administracyjno - biurowych, nauczycieli
   - dla pracowników na stanowiskach robotniczych
   - dla pracowników służby bhp oraz dla osób wykonujących zadania tej służby
   - pole elektromagnetyczne - zagrożenia
   - metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
   - szkolenie społecznych inspektorów pracy
   - substancje chemiczne niebezpieczne dla życia lub zdrowia
   - zasady udzielania pierwszej pomocy
   - użytkowanie wyrobów zawierających azbest
   - szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  2. Kursy zawodowe i kwalifikacyjne
   - kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
   - pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
   - pedagogiczny dla wykładowców
   - obsługa i konserwacja dźwignic (dźwigi, dźwigi towarowo - osobowe, pomosty ruchome, suwnice, wciągarki, żurawie)
   - uprawnienia elektroenergetyczne "E" i "D"
   - hakowy
   - palacz
   - cięcie tlenem - przecinacz tlenowy
   - przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
   - pilarki mechaniczne do ścinki drzew
   - montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych – montaż i demontaż
   - koparki jednonaczyniowe
   - koparkoładowarki
   - wiertnice dla technologii bezwykopowych
  3. Sprzedaż
   - profesjonalna obsługa klienta
   - techniki sprzedaży
   - negocjacje handlowe
  4. Zarządzanie
   - zarządzanie personelem
   - techniki zarządzania
   - komunikacja w zarządzaniu
   - asertywność - rozwiązywanie konfliktów w relacjach zawodowych
   - kierowanie zespołem    
   - rekrutacja i selekcja pracowników
   - nowoczesny sekretariat
  5. Seminaria z zakresu
   - prawa pracy
   - czas pracy kierowców
   - użytkowanie maszyn i urządzeń technicznych po 01 stycznia 2006
   - kierownik budowy w procesie budowlanym
   - utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych
   - przechowywanie, dystrybucja oraz stosowanie substancji i preparatów chemicznych
   - bezpieczna praca na wysokości
   - bezpieczna praca w atmosferach wybuchowych.

 

Historia firmy:
Centrum Szkoleniowo-Doradcze "Lenax" jest firmą która powstała w 1992 r. jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lenax, prowadząc do 1998 r tylko działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bhp. W latach 1998-2003 Lenax poszerzył działalność o dodatkowe szkolenia oraz obsługę firm z zakresu spraw pracowniczych. Obecna nazwa firmy identyfikuje profil jej działalności tj. szkolenia w pełnym zakresie oraz doradztwo z zakresu bhp, kadr, płac i ZUS. W latach 2003-2007r firma otrzymała Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej wystawiony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dotyczącą usług doradczych z zakresu bhp oraz upoważnienie Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do organizacji kursów operatorów maszyn budowlanych i drogowych.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział szkoleń
  • dział doradztwa bhp
  • dział kadrowo – płacowy

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Jednostka edukacyjna posiada:

  • własną salę wykładową
  • wyposażenie audiowizualne / laptopy, rzutniki pisma, projektory multimedialne

Inne pomoce dydaktyczne /plansze, manekiny ,fantomy, flipcharty itd.
Baza wynajmowana:

  • sala audiowizualna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
  • sala konferencyjne – hotel „Qubus” i „Diament” w Gliwicach
  • sala dydaktyczna – Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II

Materiały edukacyjne wykorzystywane i udostępniane uczestnikom kursów szkoleniowych prowadzonych przez jednostkę edukacyjną:

  • filmy dydaktyczne bhp – firmy CIOP, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa oraz Instytutu Vivere ,
  • książki, broszury,  własne materiały dydaktyczne

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy:

  • Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-5/2009 w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr RO-5/2009
  • Certyfikat kompetencji eksperta nr R-13/609/2008/ potwierdza się, że Pan Andrzej Lenczewski posiada kompetencje konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z kryteriami KOCKP-07 (wyd.1) Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu.
  • Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej Nr JE-9/2004/2007 do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji personelu KOCKP-1 i KOCKP-2

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  • Upoważnienie  Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, do prowadzenia działalności szkoleniowej na uprawnienia w określonych specjalnościach /dot. maszyn roboczych/
  • Certyfikat potwierdzający że firma uzyskała uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie "wózki jezdniowe z napędem silnikowym" Firma uzyskała program zarejestrowany w rejestrze ogólnopolskim nr 57/VI/99"

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Urszula Golonka (32)331-31-58 ,  u.golonka@lenax.pl, lenax@lenax.pl