Obowiązki i wymagania dotyczące obiektów budowlanych

 

7.1 1 Obowiązki i wymagania dotyczące obiektów budowlanych

 

   Podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczą zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewidziane są pomieszczenia pracy była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (rt.213 § 1 Kodeksu pracy [1]).   Konkretyzacja obowiązków, jakie należy zrealizować, aby spełnić wymagania cytowanego przepisu Kodeksu pracy została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2].  Przepisy dotyczące obiektów budowlanych, dróg i przejść na terenie zakładu pracy, wielkości pomieszczeń oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w tych obiektach określone zostały w § 3 do § 38 cytowanego rozporządzenia. W zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4].

 

   Budynki, w których znajdują się pomieszczenia pracy powinny być zbudowane i utrzymywane tak aby spełniały wymagania techniczno – budowlane, a przede wszystkim wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4]. Należy pamiętać, że przepisy tego rozporządzenia stosuje się jedynie wtedy, gdy określone wymagania nie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

 

    Istotne są również obowiązki wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane [3]. Wprawdzie dotyczą one obowiązków właściciela lub zarządcy należy jednak przyjąć, że wśród mikro i małych przedsiębiorców zdecydowania większość będzie właścicielami budynków. Przepisy te dotyczą obowiązku okresowego sprawdzenia, co najmniej raz do roku: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Natomiast raz na pięć lat należy sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. W tym samym okresie należy zbadać stan instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontroli podlegają również kotły, urządzenia chłodnicze w systemach klimatyzacji instalacje grzewcze. Kontrole te powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone przez izbę rzemieślniczą.

 

   Pracodawca będący właścicielem lub zarządcą jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego książkę obiektu, w którym prowadzi zapisy dotyczące wymaganych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone protokoły z kontroli, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.

 

   Przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem lub innymi przedmiotami. W zakładzie pracy musi być zapewniona woda przeznaczonej do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu (1,5 l na dobę na m2 powierzchni wymagających mycia). [2]