Obowiązki i wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń pracy

 

7.1.3. Obowiązki i wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń pracy

 

   W pomieszczeniach pracy stałej należy zapewnić oświetlenie dzienne. Wprawdzie istnieje możliwość wykonywania pracy jedynie przy oświetleniu sztucznym, ale muszą być spełnione dwa warunki:

  • stosowana technologia wymaga oświetlenia sztucznego,
  • została wydana zgoda właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydana w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy [2].

   W pomieszczeniach pracy przyjmuje się na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, że zapewnione jest odpowiednie oświetlenie, jeżeli stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosi 1:8 [4]. Oświetlenie dzienne poszczególnych stanowisk pracy musi być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odpowiednie do wymaganej dokładności, zgodne z wymaganiami norm (PN- EN12464-1:2011: ”Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.” Niezależnie od światła dziennego musi być zapewnione światło sztuczne. W pomieszczeniach pracy, w których odbywa się produkcja powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne. Oświetlenie sztuczne musi być tak usytuowane, aby nie narażało pracownika na wypadek spowodowany rodzajem oświetlenia. Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste i przepuszczać odpowiednią ilość światła. Powinny być również wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne promieniowanie słoneczne (zasłony, rolety, żaluzje). Okna i świetliki umieszczone wysoko powinny mieć zapewniony łatwy dostęp w celu ich wymycia. Powinny również posiadać urządzenia umożliwiające ich otwieranie z poziomu podłogi i ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.